Prime Minister's Science Award 2023

Prime Minister's Science Award 2023

15-03-2023
PM Science Award 2023

โครงการ Prime Minister’s Science Award 2023
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน โครงการ Prime Minister’s Science Award 2023 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างเครือข่ายเยาวชนและครูในการจัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนและครู ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มิถุนายน 2566

รางวัลเยาวชน

ได้รับรางวัล ดังนี้
-ทุนการศึกษา โครงงานละ 50,000 บาท
-โล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ 
จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

1. รางวัล Prime Minister’s Science Project Award ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. รางวัล Prime Minister’s Science Project Award ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
3. รางวัล Prime Minister’s Science Project Award ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
4. รางวัล Prime Minister’s Science Project Award ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รางวัลพิเศษ Special Award 
คัดเลือกจากโครงงานที่มีความโดดเด่น สื่อสารน่าประทับใจและสาระของโครงงานฯ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัล โดยของรางวัล Special Award ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัลนั้น ทั้งนี้ คำตัดสินของหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัล Special Award ถือเป็นที่สิ้นสุด 

รางวัลครู
ได้รับรางวัล ดังนี้ 
-ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน (การเรียนการสอน) คนละ 50,000 บาท
-โล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2023 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
2. รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2023 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาวน์โหลดเอกสาร


กรอกข้อมูลการสมัครที่นี่
1. สมัครรางวัลเยาวชน 

2. สมัครรางวัลครู

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
39 ม. 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ
1790, 1745
Email: PMSCIENCEAWARD@GMAIL.COM

 

 

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน