การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ‘Exhibition and Education Program Development’

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ‘Exhibition and Education Program Development’

07-12-2021
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ‘Exhibition and Education Program Development’

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ‘Exhibition and Education Program Development’ การพัฒนานิทรรศการและกิจกรรมของ อพวช. โดยมี Dr. Stuart Kohlhagen ที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ Questacon ประเทศออสเตรเลีย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ข่าวสาร

Dr. Stuart Kohlhagen ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พัฒนานิทรรศการและกิจกรรม ที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ Questacon ประเทศออสเตเรีย ให้คำแนะนำกับบุคลากร อพวช. ว่า “การพัฒนาจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าชมนิทรรศการหรือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่สอบถามแค่ว่าชอบหรือไม่ชอบ แต่ต้องเป็นการสอบถามในเชิงลึกว่าชอบเพราะอะไร หรือไม่ชอบเพราะอะไรเพื่อนำรายละเอียดมาค้นหา ‘คำ’ ที่เกิดซ้ำมากที่สุดเพื่อใช้คำเหล่านั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป Dr. Stuart ยังแนะนำเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนแล้ว ควรมุ่งเน้นการจัดอบรมเชิงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับ ‘คุณครู’ ด้วยเพื่อต่อยอดการจัดกิจกรรมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนของตนต่อไป”

ข่าวสาร

นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. หนึ่งในผู้เข้าอบรม กล่าวว่า “นอกจากการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนแล้ว ในอนาคต อพวช. มีแผนที่จะจัดอบรมเชิงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคณะครูอาจารย์ เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการต่อยอดความรู้ที่เมื่อจบการร่วมกิจกรรมของ อพวช. คุณครูสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ที่โรงเรียนได้” สำหรับการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ‘Exhibition and Education Program Development’ การพัฒนานิทรรศการและกิจกรรมของ อพวช. จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของ อพวช. ให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ค.60 – 2 มิ.ย.60 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ซึ่งในวันแรกมีบุคลากรของ อพวช. ผู้ร่วมกว่า 20 คน