th th
en

 

covid 19ร์แห่งชาติ

ตามที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้มีประกาศรับสมัครงาน เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง  โครงการ อว. สร้างงาน ระยะ ๒ จำนวน 100 อัตรา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือก ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์ในโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-577-9999 ต่อ 1887,1845

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

ดาวน์โหลดกำหนดการปฐมนิเทศ