th th
en

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กองยุทธศาสตร์และความเสี่ยงองค์กร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

กองยุทธศาสตร์และความเสี่ยงองค์กร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

 

ตามที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้มีประกาศรับสมัครงาน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง

ในตำแหน่ง พนักงานบริหาร กองยุทธศาสตร์และความเสี่ยงองค์กร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรานั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือก ได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนละการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

nsm161063

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ