th th
en

Bioeconomy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ คือระบบเศรษฐกิจที่นำความรู้และนวัตกรรม  โดยเฉพาะด้านชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ มาช่วยพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพ  ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน สินค้าและบริการเหล่านั้น  ก็ได้แก่ ด้านการเกษตร  อาหาร  สุขภาพ  การแพทย์และพลังงาน  ซึ่งแนวคิดของไบโออีโคโนมี จะให้ความสำคัญกับการหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ให้ดีขึ้น มีมูลค่ามากขึ้น

 เราจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ กระบวนการผลิตที่ดีขึ้น และประหยัดการใช้ทรัพยากรมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจชีวภาพมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 

ที่มาข้อมูล :

“เศรษฐกิจชีวภาพ bioeconomy”  science & technology book series  สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร