th th
en

ส่วนที่ 3 OUR KING

ส่วนที่ 3 OUR KING

OurKing


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ ทรงมีวิธีคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทรงมองเห็นความสัมพันธ์ของทั้งระบบในองค์รวม เมื่อรวมเข้ากับหลักการบริหารจัดการ จึงนำมาสู่โครงการพระราชดำริ หลักคิด หลักปรัชญา ที่พระราชทานเป็นแนวทางในการดำรงอยู่ของมนุษย์กับโลกใบนี้อย่างยั่งยืน
การเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบ และเข้าใจถึงสภาพปัญหาของพสกนิกรที่มีความหลากหลายไปตามสภาพภูมิศาสตร์ จนนำมาสู่การแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกระบวนการวิทยาศาสตร์
การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ดิน น้ำ ป่า และคน (อาชีพ) เป็นการปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของประชาชนในท้องถิ่น
พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและสากล ดังจะเห็นได้จากการได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ทั้งจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

การขอพระราชทานชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก จำนวน 3 ชนิด
ความเป็นมาของการดำเนินงานด้วยนักวิจัยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยความร่วมมือกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการศึกษาอนุกรมวิธานของแมลงในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน และค้นพบแมลงชนิดใหม่ของโลกจำนวน 3 ชนิด อพวช. พิจารณาเห็นสมควรเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรตน-ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นเสาหลักแห่งวงการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ และร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อ พ.ศ. 2558 โดยได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทขอพระราชานุญาต อัญเชิญพระนามเป็นชื่อของแมลงทั้ง 3 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

มดทหารเทพา (Aenictus shilintongae Jaitrong et Ted)
มดขนาดเล็ก สีดำถึงสีน้ำตาลดำ ไม่มีตา หนวด 10 ปล้อง ขอบด้านหน้าของแผ่นริมฝีปากบนหยักฟันเลื่อย ด้านข้างของส่วนหัวเป็นสีเหลืองด้านบนของออกปล้องที่ 1 และ 2 โค้งขึ้นเป็นรูปโดม เอวประกอบด้วย ๒ ปล้อง เอวปล้องแรกมีลักษณะเป็นแผ่นรูปสามเหลี่ยมปลายแหลมชี้ลงด้านล่าง มีขนขึ้นปกคลุมทั่วลำตัว มดชนิดนี้ถูกค้นพบครั้งแรกจากประเทศจีนเมื่อ พ.ศ. 2497และตัวอย่างถูกเก็บรักษาไว้ ณ สถาบัน สมิธโซเนียน สหรัฐอเมริกา กระทั่งปี พ.ศ. 2557 ดร. วียะวัฒน์ ใจตรง ศึกษามดตัวอย่างชนิดนี้อย่างละเอียด พบว่าเป็นมดชนิดใหม่ของโลก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติได้ขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในที่สุดได้รับพระราชทานชื่อว่า “มดทหารเทพา” เมื่อ พ.ศ. 2559 มดทหารเทพาอาศัยและหากินอยูเฉพาะในป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์เท่านั้น จึงสามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้ทางหนึ่ง รังหนึ่งๆ มีประชากรจำนวนมาก (มากกว่า 1 ล้านตัว ต่อรัง) กินแมลงและมดชนิดอื่นเป็นอาหาร จึงมีบทบาทเป็นแมลงที่คอยช่วยควบคุมปริมาณแมลงในธรรมชาติให้อยู่ในระดับสมดุล

ตั๊กแตนคูหารัตน์ (Mimadiestra sirindhornae Dawwrueng, Storozhenko et Artchawakom)
ตั๊กแตนสีน้ำตาลเทา ตัวยาวประมาณ 14.7-15.8 มม. ตัวเมียโตกว่าตัวผู้เล็กน้อย ลำตัวอ้วนป้อม หลังโก่งชัดเจน หนวดและขายาวมาก โดยเฉพาะหนวดยาวมากกว่าความยาวลำตัวมาก ด้านบนของท้องปล้องที่  8 แตกเป็นง่ามชัดเจน และแผ่นปิดอวัยวะเพศด้านล่างลำตัวโค้งมนคล้ายนิ้วมือ นายภัทรวิชญ์ ดาวเรือง นักวิจัยของ อพวช. ร่วมกับ ดร. ทักษิณ อาชวาคม ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และ Dr. Sergey Yu. Storozhenko ผู้เชี่ยวชาญด้านตั๊กแตนชาวรัสเซีย ทำการศึกษาตั๊กแตนในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา และได้ค้นพบตั๊กแตนชนิดใหม่นี้ จึงร่วมกันบรรยายลักษณะและได้รับพระราชทานชื่อว่า “ตั๊กแตนคูหารัตน์” ตั๊กแตนคูหารัตน์ กินแมลงชนิดอื่นเป็นอาหารจึงเป็นตัวช่วยควบคุมปริมาณของแมลงป่าไม้ให้อยู่ในสภาวะสมดุล และยังพบว่ายังกินซากพืชที่ร่วงหล่นตามพื้นดิน จึงมีส่วนช่วยย่อยสลายซากพืชตามธรรมชาติและที่สำคัญที่สุดแมลงชนิดนี้เป็นแมลงเฉพาะถิ่น (Endemic) ของประเทศไทย

ผีเสื้อรัตติสิริน (Eucosmogastra sirindhornae Pinkaew et Laeprathom)
ผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ปีกแผ่กว้างเพียง 1.6 มม. ปีกคู่หน้ามีแต้มสีเทาปนน้ำเงิน สลับกับแต้มสีน้ำตาลดำกระจายทั่วปีก ปีกคู่หลังมีสีเหลืองตรงกึ่งกลางปีกและแถบยาวสีเหลืองบริเวรโคนปีกบน พื้นปีกสีน้ำตาลเข้ม ขอบปีกสีเหลือง ปล้องท้องสีดำสลับเหลือง อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้มีส่วน valva ขยายแผ่กว้างและมีกระจุกหนามในบริเวร gnathos รศ.ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว นักอนุกรมวิธานผีเสื้อ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณคำรณ เลียดประถม นักวิชาการกรมป่าไม้ ศึหษาผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ในจังหวัดนราธิวาส ได้ค้นพบผีเสื้อกลางคืนที่มีสีสันสวยงามที่สุดชนิดหนึ่งจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าฮาลาบาลา หลังจากทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดพบว่าเป็นผีเสื้อชนิดใหม่ของโลก จึงให้ อพวช. ขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อ พ.ศ. 2558 ในที่สุดได้รับพระราชทานชื่อว่า “ผีเสื้อรัตติสินิน” เป็นผีเสื้อเฉพาะถิ่นของประเทศไทย ในขณะนี้พบเพียงตัวอย่างเดียว เฉพาะในพื้นที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าฮาลาบาลา จังหวัดนราธิวาสเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ปัจจุบันยังไม่ทราบบทที่แน่ชัด

กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร