th th
en

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM Science Square)

แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สะดวก สบาย ทันสมัย ใจกลางเมือง

 

ประวัติ ความเป็นมา


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีนโยบายขยายพื้นที่ให้บริการและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง เพื่อเอื้อต่อกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และหวังให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดตั้ง “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.” ณ บริเวณชั้น 4 และ 5 ของอาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จัดแสดงนิทรรศการ เสริมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเรื่องราวหลากหลาย แปลกใหม่ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว เลือกเรียนรู้ สนุกสนานตามอัธยาศัยอย่างเต็มที่

 

 

Highlight

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)
ร่วมสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ และเรียนรู้การใช้ชีวิตในวิถีที่แตกต่างที่ไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยการบอกเล่า เข้าถึงจินตนาการที่ไร้ขอบเขตและศักยภาพอันน่าอัศจรรย์ของประสาทสัมผัสเปิดประตูสู่มิตรภาพกับผู้พิการทางสายตา ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องสัมผัสด้วยตนเองเท่านั้น

did1

 

ดินแดนแห่งจินตนาการ” (Imagination Playground)
สนามเด็กเล่นสุดพิเศษจากชิ้นส่วนที่เรียกว่า "Blue Block" เสริมสร้างจินตนาการและทักษะการเข้าสังคมสำหรับเด็กเล็ก

 

 

สวนสนุกวิทยาศาสตร์
นำเสนอหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน เช่น ไฟฟ้า การสัมผัส การมองเห็น และกลไกต่างๆ ในรูปแบบการเรียนรู้ ทดลอง สัมผัส ได้ด้วยตนเอง

electronic

 

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Lab)
การถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการทดลอง ผู้ทดลองจะได้เห็นผลด้วยตัวเองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการปลูกฝังกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (Little Scientists House)
กิจกรรมที่ปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กเล็กระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ผ่านการทำกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝึกการสังเกต การตั้งคำถาม การตอบคำถาม รวมถึงฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ โดยประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ ล้วนมีอิทธิพลต่อพัฒนาการอย่างยิ่ง

 

โลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space)
เป็นการนำแนวคิดการเรียนรู้แบบ STEM Education มาประยุกต์ใช้ เป็นการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Science: S) มาบูรณาการเข้ากับหลักการของศาสตร์ต่างๆ อันได้แก่ เทคโนโลยี (Technology: T), วิศวกรรม (Engineer: E), และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) ซึ่งการนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาผสมผสานกัน จะทำให้น้องๆ สามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผังนิทรรศการ

map nsm sq

 

 

ดาวน์โหลด
โปรแกรมสำหรับหมู่คณะ ปี 2561-2562

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM Science Square)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน
319 พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2160 5356
facebook : NSM Science Square

เปิดบริการทุกวัน
จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 18.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.30 – 18.30 น.