th th
en

นิทรรศการภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ติดเลนส์) เป็นการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านคำบรรยายของภาพถ่าย เป็นการผสานทั้งเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ศาสตร์ของการสื่อสารวิทยาศาสตร์
เข้าไว้ด้วยกัน โดยภาพถ่ายที่จัดแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประกวดภาพถ่ายกับวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นสื่อกลางให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความ
สามารถเชิงสร้างสรรค์ด้านการผลิตสื่อ และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ รวมทั้งให้ผู้เข้าชมตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวัน
ได้ในทุกโอกาส ในการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ได้นำภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการประกวดภาพถ่ายกับวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ ตั้งแต่ครั้งที่ 1- 4 
ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจให้กับผู้ที่พบเห็นได้นำการเข้าใจและการคิดแบบวิทยาศาสตร์ทำให้เราเข้าใจตนเองและสภาวะแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรามากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การดำรง
ชีวิตอย่างมีคุณภาพและการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


99A1569
99A1587
99A1560