th th
en

ประกาศผลโครงงานผ่านการคัดเลือก 40 โครงงาน >>Click
แบบตอบรับเข้าร่วมการประกวดโครงงานฯ >>Click

 

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนกับการเรียนรู้เรื่องราวด้านธรรมชาติวิทยา
และสิ่งแวดล้อม จึงจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “รู้ รักษ์ ดินและน้ำตามรอยพ่อ” มุ่งเน้นให้
เยาวชนศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาที่ตนเองสนใจในท้องถิ่นของตนเอง เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว และเป็นเวทีสำหรับเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ ผลิตสื่อ และถ่ายทอดเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์
ในธรรมชาติ ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล มีลำดับขั้นตอน สามารถวิเคราะห์และกลั่นกรององค์ความรู้
รอบตัวได้ รวมทั้งสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโครงงานเยาวชนที่
ได้รับคัดเลือกในแต่ละภูมิภาค จะได้เข้าร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กลุ่มเป้าหมาย
• โครงงานของเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 โครงงาน โครงงานละ 2 คน
• อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 40 คน (โครงงานละ 1 คน)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

การดำเนินการ
รอบคัดเลือก
• ผู้สนใจส่งคลิป VDO หัวข้อโครงงาน พร้อมแนวคิดในการทำโครงงานเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อมใบสมัครเข้าร่วมประกวด
ผ่านทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2562 **ขยายเวลารับผลงานถึง 30 มีนาคม 2562** 
ประกาศผลรอบคัดเลือกวันที่ 26 มีนาคม 2562 **เลื่อนเวลาประกาศผลเป็น 9 เม.ย.62**  ผ่านทาง www.nsm.or.th

รอบชิงชนะเลิศ
• โครงงานที่ผ่านรอบคัดเลือก จะได้เข้าร่วมการการประกวดรอบชิงชนะเลิศ โดยนำเสนอโครงงานจริง
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2562 (รวม 4 วัน 3 คืน)