รายละเอียดเพิ่มเติม กติกาการประกวด รุ่นประชาชน หัวข้อ สายน้ำแห่งชีวิต (วิทย์)

โครงการประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์ 
หัวข้อการประกวด "สายน้ำแห่งชีวิต (วิทย์)" รุ่นประชาชน

ระยะเวลาร่วมส่งภาพ วันนี้ ถึง 31 มึ.ค.63 (เวลา 16.00 น.)

ส่งภาพเข้าประกวด <<Click

 


ประเภทที่เปิด ภาพถ่ายยอดนิยม

1. ความเป็นมา (คำอธิบายหัวข้อประกวด)

น้ำกับชีวิต คือสายสัมพันธ์ที่ตัดไม่ขาด มนุษย์ สัตว์ และสรรพชีวิตทั้งหลาย อาศัยอยู่กับสายน้ำมานับแต่บรรพกาล เกิด แก่ เจ็บ ตาย ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาน้ำทั้งสิ้น ในทางวิทยาศาสตร์ น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุดตัวหนึ่ง มันสามารถหลอมรวมเคมีหลากหลายชนิดเกิดเป็นสารที่มีประโยชน์และโทษได้ ถึงแม้ว่าสายน้ำจะเป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดวิถีชีวิตมนุษย์มาหลายชั่วอายุให้วนเวียนอยู่กับแหล่งน้ำ แต่มนุษย์ก็รู้จักใช้ประโยชน์จากน้ำได้มากมายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เป็นแหล่งสร้างอาหาร เส้นทางสัญจร สร้างพื้นที่แห่งความเชื่อความศรัทธาความสามัคคี ไปจนถึงการสร้างพลังงาน
สายน้ำ มีพลังมากมายมหาศาลอย่างน่าอัศจรรย์ มันสามารถทลายสิ่งที่ขวางหน้าได้ ในขณะเดียวกันก็ให้กำเนิดชีวิตอย่างมากมาย เส้นทางแห่งสายน้ำมีกำเนิดมาอย่างน่าค้นหา มันไหลเลาะราวกับมีชีวิตไปตามแต่ที่ธรรมชาติจะรังสรรค์ ก่อเกิดเป็น เกาะแก่ง น้ำตก และโตรกหิน ใหญ่น้อยมากมายและสวยงามเกินกว่าจะจินตนาการได้ ตลอดเส้นทางที่สายน้ำได้ไหลผ่านได้ก่อเกิดสังคมและกิจกรรมอย่างมากมาย มันเป็นทั้งแหล่งอาหาร ที่พักหลับนอน ลานพลอดรัก และสถานเพาะพันธุ์ของสรรพชีวิตนับไม่ถ้วน ตลอดสายน้ำจึงเปรียบได้เป็นโรงเรียนให้เราได้เรียนรู้ชีวิตและธรรมชาตินานับปการ ชีวิตริมสายน้ำก่อกำเนิดวัฒนธรรมและภูมิปัญญามากมายในการใช้ชีวิตร่วมกัน มนุษย์กับสายน้ำคือความผูกพันธ์ที่มิอาจแยกกันได้ แม้รอบตัวเราจะมีน้ำมากถึง 3 ใน 4 ของพื้นที่โลก แต่สิ่งสำคัญคือเราได้ทำความเข้าใจ ได้เรียนรู้ และรู้จักสายน้ำ ได้มากแค่ไหน เราได้เรียนรู้อะไรจากสายน้ำ แล้วสายน้ำสอนอะไรเรา เราคงจะทำได้แค่จุดเทียนใส่กระทงแล้ววางลงบนสายน้ำพร้อมอธิษฐานขอสิ่งที่ต้องการ หากเราไม่รู้กันเลยว่าแท้จริงแล้วภายใต้แสงเทียนแห่งศรัทธาเล่มนั้นแฝงไปด้วยภูมิปัญญาอะไรบ้าง คุณค่าของสายน้ำคงเพิ่มทวีขึ้นหากเราสามารถมองเห็นและเข้าใจ “ปัญญา” ที่มาจากสายน้ำเหล่านั้น อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมถ่ายทอดเรื่องราว ความสัมพันธ์ คุณค่า และ ความหมายของ สายน้ำกับชีวิต ผ่านภาพถ่ายโดยฝีมือของท่านเอง ส่งมาร่วมกันเพื่อค้นหาและนำเสนอสาระดีๆ พร้อมความเป็นวิทยาศาสตร์ในมุมมองของท่าน บรรยาย สาระ คุณค่า ความรู้ และความเป็นวิทยาศาสตร์ ผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของ สายน้ำกับชีวิต แล้วส่งมาประกวดกับเราในโครงการวิทย์ติดเลนส์ ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม ภานใต้หัวข้อ “สายน้ำแห่งชีวิต (วิทย์)”

 

 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


3.หัวข้อการประกวด
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดและภาพตัวอย่าง ของแต่ละหัวข้อได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest

4. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
ประชาชนทั่วไป

5. ขนาดของภาพถ่ายและการสมัครเข้าร่วมประกวด
5.1 ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโปรดส่งภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย ตามหัวข้อที่กำหนดเท่านั้น โดยไฟล์ภาพที่ส่งต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 MB และด้านที่สั้นที่สุดไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดขนาดต่ำกว่า 2300 pixel ในรูปแบบนามสกุลไฟล์.JPEG และต้องมีคำบรรยายของแต่ละภาพไม่ต่ำกว่า 80 คำ และคำบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับภาพ และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ หรือแสดงถึงสาระความรู้ แรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์ ที่ทำเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในภาพ และมีความเป็นเหตุเป็นผล พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest ให้ครบถ้วน
5.2 ผู้ส่งภาพสามารถส่งได้เพียงรอบละไม่เกิน 5 ภาพ ต่อหนึ่งประเภทผลงาน และต้องสอดคล้องกับหัวข้อในแต่ละรอบ โดยแต่ละภาพส่งได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น
(1 ภาพ ส่งได้ 1 ประเภทเท่านั้น และส่งได้ไม่เกินท่านละ 5 ภาพต่อ 1 ประเภท)

หมายเหตุ
*สำหรับประเภทยอดเยี่ยม ภาพที่ส่งต้องไม่ได้ถ่ายภาพด้วยกล้องจากโทรศัพท์มือถือ ไม่จำกัดเทคนิคในการแต่งภาพ แต่ห้ามทำให้ภาพเสียความหมาย

อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ห้ามใช้การตัดต่อภาพ และต้องส่งข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) หรือเป็นภาพที่สามารถหาข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) ได้
หากมีการใช้การตกแต่งภาพขอให้ส่งภาพต้นฉบับและต้องมีไฟล์ RAW และJPEG และชื่อ applicationที่ใช้มาทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. เงื่อนไข/ข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
6.1 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยแสดงต่อสาธารณะ และไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดเวทีสาธารณะหรือการประกวด
ภายในของชมรม สมาคม หรือองค์กรต่างๆ

6.2 ภาพที่ส่งไม่จำกัดอุปกรณ์การถ่ายภาพ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง และต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถปรับแต่งภาพได้เฉพาะการปรับสี แสง น้ำหนักของภาพ การลบรอยฝุ่นเท่านั้น โดยการปรับแต่งดังกล่าวต้องไม่ทำให้เกิดความสูญเสียหรือทำให้ภาพเสียความหมายอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสิ่งที่จับภาพไว้ และห้ามมีการตัดต่อภาพ ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับและตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อ ๆ ไป หากมีปัญหาข้อสงสัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
6.3 ผู้ส่งผลงานต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่ทีมงานมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้ส่งผลงานแสดงภาพต้นฉบับที่แท้จริงได้
6.4 ผู้ส่งผลงานรับรองและยืนยันว่าตนเองเป็นเจ้าของภาพและเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ร่วมกิจกรรมการประกวด โดยไม่มีการนำรูปภาพหรือเนื้อหาข้อมูลในการบรรยายของผู้อื่นมาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ซึ่งถือเป็นการละเมิดทางทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น หากมีการร้องเรียนในทางแพ่ง ซึ่งมีค่าสินไหมทดแทนในฐานละเมิด หรือการร้องเรียนใด ๆ ที่ได้อ้างกรรมสิทธิ์ในภาพหรือเนื้อหาข้อมูลนั้นๆ รวมทั้งการละเมิดต่างๆ
ผู้ส่งผลงานประกวดจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยทาง อพวช. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

6.5 ไฟล์ภาพรวมทั้งคำบรรยายที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ อพวช. แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ อพวช. มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาด ทั้งนี้ อพวช. จะแจ้งให้เจ้าของภาพทราบทุกครั้ง โดยจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ทั้งภาพ ทั้งนี้ภาพทุกภาพยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพอยู่เช่นเดิม
6.6 ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดต้องมีความเหมาะสม ต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ไม่ขัดกับศีลธรรม จรรยาบรรณ หรือละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น หากผลงานนั้นละเมิดสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบภาพถ่ายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิ์ผลงานที่พบว่ามีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข จากภาพหรือแหล่งภาพที่ขัดกับกติกาการประกวดนี้เพื่อใช้ร่วมกิจกรรมการประกวดครั้งนี้
6.7 ผู้ส่งผลงานต้องพำนักอยู่ในเมืองไทยเท่านั้น อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้พนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัคร ของ อพวช.
ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนี้

6.8 ภาพที่ได้รับรางวัลต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ (และชื่อ application ที่ใช้ หากมีการร้องขอจากคณะกรรมการ) มาทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เพื่อยืนยันการรับรางวัล และภาพต้นฉบับนั้นควร ต้องมีข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) หรือเป็นภาพที่สามารถหาข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) ได้

6.9 อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด หรือการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนใดๆ หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรมการประกวด หรือการรับรางวัลใด ๆ รวมทั้งหากตรวจสอบพบการกระทำผิดกติกาการประกวดในภายหลัง อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์นั้นได้เช่นกัน
6.10 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวต่อ 1 รอบการประกวด
6.11 อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไข และรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.12 ผู้ส่งผลงานทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตาม กติกาการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
6.13 ผู้ส่งผลงานต้องกรอก คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลจริง และที่อยู่จริง หมายเลขโทรศํพท์ ที่สามารถติดต่อได้ 
6.14 
สามารถร้องเรียนผลการประกวดได้ 1 ครั้ง หลังจากการประกาศผลการตัดสินภายใน 3 วัน ได้ที่ Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6.15
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

7. การประกาศผลประเภทภาพถ่ายยอดนิยม ตัดสินจากผลรวมคะแนนโหวตในแต่ละรอบการประกวด จากผู้เข้าชมบนเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest ของอพวช. ความสวยงามของภาพ และความถูกต้องของเนื้อหารวมถึงการบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับภาพ และมีความเป็นวิทยาศาสตร์
ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย หัวข้อ "สายน้ำแห่งชีวิต (วิทย์)" ในวันที่ 5 เม.ย. 63
ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest  
ทั้งนี้ หากกำหนดการประกาศผลภาพถ่ายจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดจะแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในโอกาสแรกต่อไป

8. ทุนก่ารศึกษาสำหรับการประกวด มีดังนี้
ประเภทภาพถ่ายยอดนิยม
รางวัลชนะเลิศสุดยอดนิยมทุนต่อยอดผลงาน 8,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศสุดยอดนิยมอันดับ 1 ทุนก่ารศึกษาต่อยอดผลงาน 6,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศสุดยอดนิยมอันดับ 1 ทุนก่ารศึกษาต่อยอดผลงาน 4,000 บาท

9. เงื่อนไขการรับรางวัล

หลังจากการประกาศผลรางวัลบนเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลรอรับรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมลล์ที่กรอกไว้ตอนส่งรูปภาพประกวด โดยเจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดไปให้ทางอีเมลล์ภายใน 3 วันทำการ และหลังจากที่เจ้าหน้าที่ส่งอีเมลล์แล้วให้ท่านส่งรายละเอียดกลับมาตามข้อมูลที่แจ้งในอีเมลล์ ภายใน 10 วันทำการ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

*หมายเหตุ หากไม่ได้รับอีเมลล์ภายใน 3 วันทำการ ให้โทรแจ้งที่ 02 5779999 ต่อ 1475  

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทร. 02-577-9999 ต่อ 1475 หรือ www.nsm.or.th หรือ Facebook : NSMthailand หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดเพิ่มเติม กติกาการประกวด รุ่นนักเรียน/นักศึกษา หัวข้อ สายน้ำแห่งชีวิต (วิทย์)

โครงการประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์ 
หัวข้อการประกวด "สายน้ำแห่งชีวิต (วิทย์)" รุ่นนักเรียน/นักศึกษา
ระยะเวลาร่วมส่งภาพ วันนี้ ถึง 31 มึ.ค.63 (เวลา 16.00 น.) 

ส่งภาพเข้าประกวด <<Click  

ประเภทที่เปิด ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

1. ความเป็นมา (คำอธิบายหัวข้อประกวด)

น้ำกับชีวิต คือสายสัมพันธ์ที่ตัดไม่ขาด มนุษย์ สัตว์ และสรรพชีวิตทั้งหลาย อาศัยอยู่กับสายน้ำมานับแต่บรรพกาล เกิด แก่ เจ็บ ตาย ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาน้ำทั้งสิ้น ในทางวิทยาศาสตร์ น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุดตัวหนึ่ง มันสามารถหลอมรวมเคมีหลากหลายชนิดเกิดเป็นสารที่มีประโยชน์และโทษได้ ถึงแม้ว่าสายน้ำจะเป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดวิถีชีวิตมนุษย์มาหลายชั่วอายุให้วนเวียนอยู่กับแหล่งน้ำ แต่มนุษย์ก็รู้จักใช้ประโยชน์จากน้ำได้มากมายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เป็นแหล่งสร้างอาหาร เส้นทางสัญจร สร้างพื้นที่แห่งความเชื่อความศรัทธาความสามัคคี ไปจนถึงการสร้างพลังงาน
สายน้ำ มีพลังมากมายมหาศาลอย่างน่าอัศจรรย์ มันสามารถทลายสิ่งที่ขวางหน้าได้ ในขณะเดียวกันก็ให้กำเนิดชีวิตอย่างมากมาย เส้นทางแห่งสายน้ำมีกำเนิดมาอย่างน่าค้นหา มันไหลเลาะราวกับมีชีวิตไปตามแต่ที่ธรรมชาติจะรังสรรค์ ก่อเกิดเป็น เกาะแก่ง น้ำตก และโตรกหิน ใหญ่น้อยมากมายและสวยงามเกินกว่าจะจินตนาการได้ ตลอดเส้นทางที่สายน้ำได้ไหลผ่านได้ก่อเกิดสังคมและกิจกรรมอย่างมากมาย มันเป็นทั้งแหล่งอาหาร ที่พักหลับนอน ลานพลอดรัก และสถานเพาะพันธุ์ของสรรพชีวิตนับไม่ถ้วน ตลอดสายน้ำจึงเปรียบได้เป็นโรงเรียนให้เราได้เรียนรู้ชีวิตและธรรมชาตินานับปการ ชีวิตริมสายน้ำก่อกำเนิดวัฒนธรรมและภูมิปัญญามากมายในการใช้ชีวิตร่วมกัน มนุษย์กับสายน้ำคือความผูกพันธ์ที่มิอาจแยกกันได้ แม้รอบตัวเราจะมีน้ำมากถึง 3 ใน 4 ของพื้นที่โลก แต่สิ่งสำคัญคือเราได้ทำความเข้าใจ ได้เรียนรู้ และรู้จักสายน้ำ ได้มากแค่ไหน เราได้เรียนรู้อะไรจากสายน้ำ แล้วสายน้ำสอนอะไรเรา เราคงจะทำได้แค่จุดเทียนใส่กระทงแล้ววางลงบนสายน้ำพร้อมอธิษฐานขอสิ่งที่ต้องการ หากเราไม่รู้กันเลยว่าแท้จริงแล้วภายใต้แสงเทียนแห่งศรัทธาเล่มนั้นแฝงไปด้วยภูมิปัญญาอะไรบ้าง คุณค่าของสายน้ำคงเพิ่มทวีขึ้นหากเราสามารถมองเห็นและเข้าใจ “ปัญญา” ที่มาจากสายน้ำเหล่านั้น อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมถ่ายทอดเรื่องราว ความสัมพันธ์ คุณค่า และ ความหมายของ สายน้ำกับชีวิต ผ่านภาพถ่ายโดยฝีมือของท่านเอง ส่งมาร่วมกันเพื่อค้นหาและนำเสนอสาระดีๆ พร้อมความเป็นวิทยาศาสตร์ในมุมมองของท่าน บรรยาย สาระ คุณค่า ความรู้ และความเป็นวิทยาศาสตร์ ผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของ สายน้ำกับชีวิต แล้วส่งมาประกวดกับเราในโครงการวิทย์ติดเลนส์ ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม ภานใต้หัวข้อ “สายน้ำแห่งชีวิต (วิทย์)”

 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


3.หัวข้อการประกวด
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดและภาพตัวอย่าง ของแต่ละหัวข้อได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest

4. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
นักเรียน นักศึกษา
มีรายละเอียด ดังนี้ 
4.1 อายุระหว่าง 12 – 18 ปี
4.2 กำลังศึกษาอยู่ ระดับมัธยมศึกษา ม.1 - ม.6 หรือเทียบเท่า เช่น ปวช. 
4.3 มีสถานะเป็นนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ม.1 - ม.6 หรือเทียบเท่า เช่น ปวช. จึงถึงวนัที่ประกาศ ผลในหัวข้อนั้น ๆ

5. ขนาดของภาพถ่ายและการสมัครเข้าร่วมประกวดรุ่นนักเรียน นักศึกษา
5.1 ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโปรดส่งภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย ตามหัวข้อที่กำหนดเท่านั้น โดยไฟล์ภาพที่ส่งต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 3 MB และด้านที่สั้นที่สุดไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดขนาดต่ำกว่า 1200 pixel ในรูปแบบนามสกุลไฟล์.JPEG และต้องมีคำบรรยายของแต่ละภาพไม่ต่ำกว่า 40 คำ และคำบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับภาพ และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ หรือแสดงถึงสาระความรู้ แรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์ ที่ทำเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในภาพ และมีความเป็นเหตุเป็นผล พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest ให้ครบถ้วน
5.2 ผู้ส่งภาพสามารถส่งได้เพียงรอบละไม่เกิน 5 ภาพ ต่อหนึ่งประเภทผลงาน และต้องสอดคล้องกับหัวข้อในแต่ละรอบ โดยแต่ละภาพส่งได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น
(1 ภาพ ส่งได้ 1 ประเภทเท่านั้น และส่งได้ไม่เกินท่านละ 5 ภาพต่อ 1 ประเภท)
5.3 ผู้ที่มีความประสงค์ร่วมประกวดภาพถ่าย สามารถส่งผลงานตามหัวข้อต่างๆ ที่สนใจได้ที่ www.nsm.or.th/contest โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องสมัครในนามโรงเรียนเท่านั้น 
5.4 ผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกวด กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มวิทย์ติดเลนส์ 1 (ใบสมัคร) ให้ครบถ้วน ต้องมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วแนบมาในระบบลงทะเบียนการสมัคร 
5.5 ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มวิทย์ติดเลนส์ 2 (หนังสือยินยอมการโอนเงินทุนการศึกษา) ต้องมีลายเซ็นผู้อำนวยการ และประทับตราโรงเรียน 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวิทย์ติดเลนส์ 1 (ใบสมัคร) 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิทย์ติดเลนส์ 2 (หนังสือยินยอมการโอนเงินทุนการศึกษา) กรณีได้รับรางวัล

หมายเหตุ
*สำหรับประเภทยอดเยี่ยม ภาพที่ส่งต้องไม่ได้ถ่ายภาพด้วยกล้องจากโทรศัพท์มือถือ ไม่จำกัดเทคนิคในการแต่งภาพ แต่ห้ามทำให้ภาพเสียความหมาย

อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ห้ามใช้การตัดต่อภาพ และต้องส่งข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) หรือเป็นภาพที่สามารถหาข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) ได้
หากมีการใช้การตกแต่งภาพขอให้ส่งภาพต้นฉบับและต้องมีไฟล์ RAW และJPEG และชื่อ applicationที่ใช้มาทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. เงื่อนไข/ข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
6.1 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยแสดงต่อสาธารณะ และไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดเวทีสาธารณะหรือการประกวด
ภายในของชมรม สมาคม หรือองค์กรต่างๆ

6.2 ภาพที่ส่งไม่จำกัดอุปกรณ์การถ่ายภาพ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง และต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถปรับแต่งภาพได้เฉพาะการปรับสี แสง น้ำหนักของภาพ การลบรอยฝุ่นเท่านั้น โดยการปรับแต่งดังกล่าวต้องไม่ทำให้เกิดความสูญเสียหรือทำให้ภาพเสียความหมายอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสิ่งที่จับภาพไว้ และห้ามมีการตัดต่อภาพ ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับและตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อ ๆ ไป หากมีปัญหาข้อสงสัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
6.3 ผู้ส่งผลงานต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่ทีมงานมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้ส่งผลงานแสดงภาพต้นฉบับที่แท้จริงได้
6.4 ผู้ส่งผลงานรับรองและยืนยันว่าตนเองเป็นเจ้าของภาพและเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ร่วมกิจกรรมการประกวด โดยไม่มีการนำรูปภาพหรือเนื้อหาข้อมูลในการบรรยายของผู้อื่นมาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ซึ่งถือเป็นการละเมิดทางทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น หากมีการร้องเรียนในทางแพ่ง ซึ่งมีค่าสินไหมทดแทนในฐานละเมิด หรือการร้องเรียนใด ๆ ที่ได้อ้างกรรมสิทธิ์ในภาพหรือเนื้อหาข้อมูลนั้นๆ รวมทั้งการละเมิดต่างๆ
ผู้ส่งผลงานประกวดจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยทาง อพวช. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

6.5 ไฟล์ภาพรวมทั้งคำบรรยายที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ อพวช. แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ อพวช. มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาด ทั้งนี้ อพวช. จะแจ้งให้เจ้าของภาพทราบทุกครั้ง โดยจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ทั้งภาพ ทั้งนี้ภาพทุกภาพยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพอยู่เช่นเดิม
6.6 ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดต้องมีความเหมาะสม ต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ไม่ขัดกับศีลธรรม จรรยาบรรณ หรือละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น หากผลงานนั้นละเมิดสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบภาพถ่ายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิ์ผลงานที่พบว่ามีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข จากภาพหรือแหล่งภาพที่ขัดกับกติกาการประกวดนี้เพื่อใช้ร่วมกิจกรรมการประกวดครั้งนี้
6.7 ผู้ส่งผลงานต้องพำนักอยู่ในเมืองไทยเท่านั้น อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้พนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัคร ของ อพวช.
ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนี้

6.8 ภาพที่ได้รับรางวัลต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ (และชื่อ application ที่ใช้ หากมีการร้องขอจากคณะกรรมการ) มาทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เพื่อยืนยันการรับรางวัล และภาพต้นฉบับนั้นควร ต้องมีข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) หรือเป็นภาพที่สามารถหาข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) ได้

6.9 อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด หรือการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนใดๆ หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรมการประกวด หรือการรับรางวัลใด ๆ รวมทั้งหากตรวจสอบพบการกระทำผิดกติกาการประกวดในภายหลัง อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์นั้นได้เช่นกัน
6.10 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวต่อ 1 รอบการประกวด
6.11 อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไข และรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.12 ผู้ส่งผลงานทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตาม กติกาการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
6.13 ผู้ส่งผลงานต้องกรอก คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลจริง และที่อยู่จริง หมายเลขโทรศํพท์ ที่สามารถติดต่อได้ 
6.14 
สามารถร้องเรียนผลการประกวดได้ 1 ครั้ง หลังจากการประกาศผลการตัดสินภายใน 3 วัน ได้ที่ Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6.15 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดระดับนักเรียน นักศึกษาจะต้องส่งแบบฟอร์มการสมัคร
6.16 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

7. การประกาศผลประเภทภาพถ่ายยอดนิยม ตัดสินจากผลรวมคะแนนโหวตในแต่ละรอบการประกวด จากผู้เข้าชมบนเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest ของอพวช. ความสวยงามของภาพ และความถูกต้องของเนื้อหารวมถึงการบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับภาพ และมีความเป็นวิทยาศาสตร์
ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย หัวข้อ "สายน้ำแห่งชีวิต (วิทย์)" ในวันที่ 5 เม.ย. 63
ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest  
ทั้งนี้ หากกำหนดการประกาศผลภาพถ่ายจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดจะแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในโอกาสแรกต่อไป

8. ทุนก่ารศึกษาสำหรับการประกวด มีดังนี้
ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม
รางวัลชนะเลิศสุดยอดเยี่ยมทุนก่ารศึกษา 6,000 บาท  พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศสุดยอดเยี่ยมอันดับ 1 ทุนก่ารศึกษา 4,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศสุดยอดเยี่ยมอันดับ 1 ทุนก่ารศึกษา 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
หมายเหตุ อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อนักเรียนได้รับรางวัลหรือเข้ารอบ 15 ภาพสุดท้าย


9. เงื่อนไขการรับรางวัล

หลังจากการประกาศผลรางวัลบนเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลรอรับรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมลล์ที่กรอกไว้ตอนส่งรูปภาพประกวด โดยเจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดไปให้ทางอีเมลล์ภายใน 3 วันทำการ และหลังจากที่เจ้าหน้าที่ส่งอีเมลล์แล้วให้ท่านส่งรายละเอียดกลับมาตามข้อมูลที่แจ้งในอีเมลล์ ภายใน 10 วันทำการ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

*หมายเหตุ หากไม่ได้รับอีเมลล์ภายใน 3 วันทำการ ให้โทรแจ้งที่ 02 5779999 ต่อ 1475  

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทร. 02-577-9999 ต่อ 1475 หรือ www.nsm.or.th หรือ Facebook : NSMthailand หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดเพิ่มเติม กติกาการประกวดหัวข้อ The beauty of light

โครงการประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์
หัวข้อการประกวด "The beauty of light" 
ระยะเวลาร่วมส่งภาพ วันนี้ ถึง 20 มิ.ย.61 (เวลา 23.59 น.)

ส่งภาพเข้าประกวด


ประเภทที่เปิด ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

1. ความเป็นมา

เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า แสง คือ สิ่งสำคัญที่ทำให้เรามองเห็น และยังช่วยแต่งแต้มสิ่งต่างๆ จนทำให้เกิดจินตนาการมากมาย แสงไม่เพียงแต่ให้ความสว่าง ยังช่วยบอกสัญญาณ ใช้สร้างความรู้สึก ใช้สร้างเรื่องราว  และเรายังพบได้ว่า แสงมีพลังและมีอิทธิพลต่อเรามากมาย ประโยชน์อันมหาศาลเหล่านี้ ทำให้มนุษย์ต้องการมีแสงอยู่เกือบทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่แสงจากดวงอาทิตย์เข้าไม่ถึง หรือแม้แต่ในยามค่ำคืนก็ตาม แสงจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตเรามาโดยตลอด จากความรู้เรื่องแสงที่เราค้นหา เรามองเห็นของต่างๆด้วยการที่วัตถุส่องแสง หรือการมีแสงตกกระทบ และสะท้อนจากวัตถุมาถึงตาเราด้วยการสะท้อนนั้น 

นอกจากนี้สมองมนุษย์ยังรับเอาแสงที่ความยาวคลื่นต่างๆ มาตีความให้เป็นสี ก่อให้เกิดภาพที่มนุษย์สามารถสร้างแนวคิดเกี่ยวข้องกับความสวยงาม
และความเข้มของแสงถูกตีความผ่านสมองเป็นระดับความมืดสว่าง ความสวยงามของแสงนี้ทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกัน เมื่อเราพบเจอ

เพื่อส่งเสริมและสื่อสารให้เห็นถึงความงามและความสำคัญของวิทยาศาสตร์รอบตัว อพวช. ขอเขิญชวนทุกท่านร่วมค้นหา สังเคราะห์ ร้อยเรียง 
สรรค์สร้างความสวยงามที่อาศัยแสงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแสงที่ทอดสะท้อนคลื่นน้ำยามเช้า หรือที่ช่วยให้เราเห็นความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในที่เล็กๆ 
ด้วยการส่งภาพพร้อมคำบรรยายถึงวิทยาศาสตร์และความวิจิตรที่ท่านเห็นในหัวข้อ “The beauty of light” ถ้าคำบรรยายและภาพของท่านโดนใจ
กรรมการรางวัลจากทาง อพวช.คงมิหลุดมือท่านไปเป็นแน่แท้

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.หัวข้อการประกวด
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดและภาพตัวอย่าง ของแต่ละหัวข้อได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest

4. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
ประเภทประชาชนทั่วไป

5. ประเภทและขนาดของภาพถ่าย และระยะเวลาการประกวด
5.1 ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโปรดส่งภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย ตามหัวข้อที่กำหนดเท่านั้น โดยไฟล์ภาพที่ส่งต้องมีความละเอียดไม่เกิน 5 MB และ ไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดขนาดต่ำกว่า 1920x1280 pixel ในรูปแบบนามสกุลไฟล์.JPEG และต้องมีคำบรรยายของแต่ละภาพไม่เกิน 150 คำ คำบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับภาพ และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ หรือแสดงถึงสาระความรู้ แรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์ ที่ทำเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในภาพ และมีความเป็นเหตุเป็นผล พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest ให้ครบถ้วน
5.2 ผู้ส่งภาพสามารถส่งได้เพียงรอบละไม่เกิน 5 ภาพ ต่อหนึ่งประเภทผลงาน และต้องสอดคล้องกับหัวข้อในแต่ละรอบ โดยแต่ละภาพส่งได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น
(1 ภาพ ส่งได้ 1 ประเภทเท่านั้น และส่งได้ไม่เกินท่านละ 5 ภาพต่อ 1 ประเภท)

หมายเหตุ
สำหรับประเภทภาพยอดเยี่ยม ผู้ส่งภาพต้องใส่ข้อมูลการถ่ายภาพได้แก่ ค่าความไวชัตเตอร์ (Shutter Speed) ค่ารูรับแสง(F Stop) ค่าความไวแสงของฟิล์ม (ISO)
พร้อมทั้งสถานที่ที่บันทึกภาพให้ชัดเจน และผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพประกวดในช่วงเวลาที่เปิดรับภาพในแต่ละรอบเท่านั้น (โปรดศึกษารายละเอียดและกำหนดการส่งภาพประกวดของแต่ละรอบการประกวดและหัวข้อการประกวดอย่างละเอียด) ห้ามส่งก่อนหรือหลังรอบการประกวด

*ภาพที่ส่งต้องไม่ได้ถ่ายภาพด้วยกล้องจากโทรศัพท์มือถือ ไม่จำกัดเทคนิคในการแต่งภาพ แต่ห้ามทำให้ภาพเสียความหมายอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ห้ามใช้การตัดต่อภาพ และต้องส่งข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) หรือเป็นภาพที่สามารถหาข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) ได้ หากมีการใช้การตกแต่งภาพขอให้ส่งภาพต้นฉบับ
และชื่อ application ที่ใช้มาทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. เงื่อนไข/ข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

6.1 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยแสดงต่อสาธารณะ และไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดเวทีสาธารณะหรือการประกวด
ภายในของชมรม สมาคม หรือองค์กรต่างๆ

6.2 ภาพที่ส่งไม่จำกัดอุปกรณ์การถ่ายภาพ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง และต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถปรับแต่งภาพได้เฉพาะการปรับสี แสง น้ำหนักของภาพ การลบรอยฝุ่นเท่านั้น โดยการปรับแต่งดังกล่าวต้องไม่ทำให้เกิดความสูญเสียหรือทำให้ภาพเสียความหมายอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสิ่งที่จับภาพไว้ และห้ามมีการตัดต่อภาพ ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับและตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อ ๆ ไป หากมีปัญหาข้อสงสัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
6.3 ผู้ส่งผลงานต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่ทีมงานมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้ส่งผลงานแสดงภาพต้นฉบับที่แท้จริงได้
6.4 ผู้ส่งผลงานรับรองและยืนยันว่าตนเองเป็นเจ้าของภาพและเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ร่วมกิจกรรมการประกวด โดยไม่มีการนำรูปภาพหรือเนื้อหาข้อมูลในการบรรยายของผู้อื่นมาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ซึ่งถือเป็นการละเมิดทางทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น หากมีการร้องเรียนในทางแพ่ง ซึ่งมีค่าสินไหมทดแทนในฐานละเมิด หรือการร้องเรียนใด ๆ ที่ได้อ้างกรรมสิทธิ์ในภาพหรือเนื้อหาข้อมูลนั้นๆ รวมทั้งการละเมิดต่างๆ 
ผู้ส่งผลงานประกวดจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยทาง อพวช. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

6.5 ไฟล์ภาพรวมทั้งคำบรรยายที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ อพวช. แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ อพวช. มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาด ทั้งนี้ อพวช. จะแจ้งให้เจ้าของภาพทราบทุกครั้ง โดยจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ทั้งภาพ ทั้งนี้ภาพทุกภาพยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพอยู่เช่นเดิม
6.6 ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดต้องมีความเหมาะสม ต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ไม่ขัดกับศีลธรรม จรรยาบรรณ หรือละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น หากผลงานนั้นละเมิดสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบภาพถ่ายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิ์ผลงานที่พบว่ามีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข จากภาพหรือแหล่งภาพที่ขัดกับกติกาการประกวดนี้เพื่อใช้ร่วมกิจกรรมการประกวดครั้งนี้
6.7 ผู้ส่งผลงานต้องพำนักอยู่ในเมืองไทยเท่านั้น อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้พนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัคร ของ อพวช. 
ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนี้

6.8 ภาพที่ได้รับรางวัลต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ (และชื่อ application ที่ใช้ หากมีการร้องขอจากคณะกรรมการ) มาทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เพื่อยืนยันการรับรางวัล และภาพต้นฉบับนั้นควร ต้องมีข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) หรือเป็นภาพที่สามารถหาข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) ได้

6.9 อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด หรือการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนใดๆ หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรมการประกวด หรือการรับรางวัลใด ๆ รวมทั้งหากตรวจสอบพบการกระทำผิดกติกาการประกวดในภายหลัง อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์นั้นได้เช่นกัน
6.10 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวต่อ 1 รอบการประกวด
6.11 อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไข และรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.12 ผู้ส่งผลงานทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตาม กติกาการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
6.13 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
6.14 ผู้ส่งผลงานต้องกรอก คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุลจริง และที่อยู่จริง หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ 

7. การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินภาพถ่าย และการประกาศผล
ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม ตัดสินจากความสวยงามของภาพ ความถูกต้องของเนื้อหา รวมถึงการบรรยายต้องมี
ความสอดคล้องกับภาพ และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน โดยคณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช.

ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย หัวข้อ "The beauty of light" ในวันที่ 2 ก.ค. 2561 เลื่อนเป็นวันที่ 6 ก.ค.61
ที่เว็บไซต์ อพวช. www.nsm.or.th/contest ทั้งนี้ หากกำหนดการประกาศผลภาพถ่ายจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้จัดจะแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในโอกาสแรกต่อไป

8. รางวัลสำหรับการประกวด มีดังนี้

ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม 
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชยอับดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชยอับดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก

9. เงื่อนไขการรับรางวัล
หลังจากการประกาศผลรางวัลบนเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลรอรับรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมลล์ที่กรอกไว้ตอนส่งรูปภาพประกวด โดยเจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดไปให้ทางอีเมลล์ภายใน 3 วันทำการ และหลังจากที่เจ้าหน้าที่ส่งอีเมลล์แล้วให้ท่านส่งรายละเอียดกลับมาตามข้อมูลที่แจ้งในอีเมลล์ ภายใน 10 วันทำการ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
โทร. 02-577-9999 ต่อ 1475 หรือ 1473  หรือ Facebook : NSMthailand หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดเพิ่มเติม กติกาการประกวดหัวข้อ หมอกและควัน

โครงการประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์
หัวข้อการประกวด "หมอกและควัน" 
ระยะเวลาร่วมส่งภาพ วันนี้ ถึง 20 มี.ค. 61 (เวลา 23.59 น.)
ประเภทที่เปิด ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

1. ความเป็นมา

เมื่อถึงช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่ฤดูหนาว เราจะได้พบกับ “หมอก” (fog) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากกลุ่มละอองน้ำขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศ
หมอกนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีอากาศเย็น แต่เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น หมอกจะค่อย ๆ จางหายไป หมอกที่เราพบเจอในสวนหลังบ้านหรือในพื้นที่ราบอาจไม่ตื่นตา
ตื่นใจเท่ากับ “ทะเลหมอก” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของหมอกตามภูเขาสูง นักท่องเที่ยวหลายคนต้องปักหมุดเป็นจุดหมายเพื่อเก็บภาพความประทับใจสักครั้ง
ในช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็นมาเยือน ราวกับว่าหมอกเป็นตัวแทนแห่งความเย็น ขณะเดียวกันหมอกนั้นมีคู่แฝดเป็น “ควัน” (smoke) เพราะหลาย ๆ ครั้ง
เราแยกไม่ออกว่าสิ่งที่เห็นคือหมอกหรือควัน หรือบางครั้งอาจเป็นทั้งหมอกและควันผสมกันอยู่ “ควัน” เกิดจากของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศ
โดยมากควันจะเกิดจากการเผาไหม้ ควันเป็นปรากฏการณ์ใกล้ตัวมนุษย์ตั้งแต่เราเริ่มรู้จักใช้ไฟ ควันเคยเป็นเครื่องมือสื่อสารสำคัญเพื่อส่งสัญญาณ
ในระยะไกล รวมถึงเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของมนุษย์ เช่น การจุดธูปเทียน เครื่องหอม เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทคนิคการอบควันเทียนของขนมไทย เป็นต้น
ควันจึงเปรียบเป็นตัวแทนแห่งความร้อน

เพื่อส่งเสริมและสื่อสารให้เห็นถึงความงามและความสำคัญของวิทยาศาสตร์รอบตัว อพวช. ขอเขิญชวนทุกท่านร่วมค้นหา สังเคราะห์ ร้อยเรียง ถักทอ
ความเข้าใจในธรรมขาติและความสวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้หมอกและควันไม่ว่าจะเป็นหมอกที่แสนสวยงามในฤดูหนาว หรือควันที่แสดงถึงพลังงานความร้อน
ด้วยการส่งภาพพร้อมคำบรรยายถึงวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ “หมอกและควัน” ถ้าคำบรรยายและภาพของท่านโดนใจกรรมการ รางวัลจากทาง อพวช.
คงไม่หลุดมือท่านอย่างแน่นอน

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.หัวข้อการประกวด
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดและภาพตัวอย่าง ของแต่ละหัวข้อได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest

4. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
ประเภทประชาชนทั่วไป

5. ประเภทและขนาดของภาพถ่าย และระยะเวลาการประกวด
5.1 ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโปรดส่งภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย ตามหัวข้อที่กำหนดเท่านั้น โดยไฟล์ภาพที่ส่งต้องมีความละเอียดไม่เกิน 5 MB และ ไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดขนาดต่ำกว่า 1920x1280 pixel ในรูปแบบนามสกุลไฟล์.JPEG และต้องมีคำบรรยายของแต่ละภาพไม่เกิน 150 คำ คำบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับภาพ และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ หรือแสดงถึงสาระความรู้ แรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์ ที่ทำเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในภาพ และมีความเป็นเหตุเป็นผล พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest ให้ครบถ้วน
5.2 ผู้ส่งภาพสามารถส่งได้เพียงรอบละไม่เกิน 5 ภาพ ต่อหนึ่งประเภทผลงาน และต้องสอดคล้องกับหัวข้อในแต่ละรอบ โดยแต่ละภาพส่งได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น
(1 ภาพ ส่งได้ 1 ประเภทเท่านั้น และส่งได้ไม่เกินท่านละ 5 ภาพต่อ 1 ประเภท)

หมายเหตุ
สำหรับประเภทภาพยอดเยี่ยม ผู้ส่งภาพต้องใส่ข้อมูลการถ่ายภาพได้แก่ ค่าความไวชัตเตอร์ (Shutter Speed) ค่ารูรับแสง(F Stop) ค่าความไวแสงของฟิล์ม (ISO)
พร้อมทั้งสถานที่ที่บันทึกภาพให้ชัดเจน และผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพประกวดในช่วงเวลาที่เปิดรับภาพในแต่ละรอบเท่านั้น (โปรดศึกษารายละเอียดและกำหนดการส่งภาพประกวดของแต่ละรอบการประกวดและหัวข้อการประกวดอย่างละเอียด) ห้ามส่งก่อนหรือหลังรอบการประกวด

*ภาพที่ส่งต้องไม่ได้ถ่ายภาพด้วยกล้องจากโทรศัพท์มือถือ ไม่จำกัดเทคนิคในการแต่งภาพ แต่ห้ามทำให้ภาพเสียความหมายอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ห้ามใช้การตัดต่อภาพ และต้องส่งข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) หรือเป็นภาพที่สามารถหาข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) ได้ หากมีการใช้การตกแต่งภาพขอให้ส่งภาพต้นฉบับ
และชื่อ application ที่ใช้มาทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. เงื่อนไข/ข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

6.1 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยแสดงต่อสาธารณะ และไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดเวทีสาธารณะหรือการประกวด
ภายในของชมรม สมาคม หรือองค์กรต่างๆ

6.2 ภาพที่ส่งไม่จำกัดอุปกรณ์การถ่ายภาพ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง และต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถปรับแต่งภาพได้เฉพาะการปรับสี แสง น้ำหนักของภาพ การลบรอยฝุ่นเท่านั้น โดยการปรับแต่งดังกล่าวต้องไม่ทำให้เกิดความสูญเสียหรือทำให้ภาพเสียความหมายอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสิ่งที่จับภาพไว้ และห้ามมีการตัดต่อภาพ ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับและตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อ ๆ ไป หากมีปัญหาข้อสงสัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
6.3 ผู้ส่งผลงานต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่ทีมงานมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้ส่งผลงานแสดงภาพต้นฉบับที่แท้จริงได้
6.4 ผู้ส่งผลงานรับรองและยืนยันว่าตนเองเป็นเจ้าของภาพและเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ร่วมกิจกรรมการประกวด โดยไม่มีการนำรูปภาพหรือเนื้อหาข้อมูลในการบรรยายของผู้อื่นมาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ซึ่งถือเป็นการละเมิดทางทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น หากมีการร้องเรียนในทางแพ่ง ซึ่งมีค่าสินไหมทดแทนในฐานละเมิด หรือการร้องเรียนใด ๆ ที่ได้อ้างกรรมสิทธิ์ในภาพหรือเนื้อหาข้อมูลนั้นๆ รวมทั้งการละเมิดต่างๆ 
ผู้ส่งผลงานประกวดจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยทาง อพวช. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

6.5 ไฟล์ภาพรวมทั้งคำบรรยายที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ อพวช. แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ อพวช. มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาด ทั้งนี้ อพวช. จะแจ้งให้เจ้าของภาพทราบทุกครั้ง โดยจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ทั้งภาพ ทั้งนี้ภาพทุกภาพยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพอยู่เช่นเดิม
6.6 ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดต้องมีความเหมาะสม ต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ไม่ขัดกับศีลธรรม จรรยาบรรณ หรือละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น หากผลงานนั้นละเมิดสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบภาพถ่ายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิ์ผลงานที่พบว่ามีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข จากภาพหรือแหล่งภาพที่ขัดกับกติกาการประกวดนี้เพื่อใช้ร่วมกิจกรรมการประกวดครั้งนี้
6.7 ผู้ส่งผลงานต้องพำนักอยู่ในเมืองไทยเท่านั้น อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้พนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัคร ของ อพวช. 
ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนี้

6.8 ภาพที่ได้รับรางวัลต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ (และชื่อ application ที่ใช้ หากมีการร้องขอจากคณะกรรมการ) มาทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เพื่อยืนยันการรับรางวัล และภาพต้นฉบับนั้นควร ต้องมีข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) หรือเป็นภาพที่สามารถหาข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) ได้

6.9 อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด หรือการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนใดๆ หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรมการประกวด หรือการรับรางวัลใด ๆ รวมทั้งหากตรวจสอบพบการกระทำผิดกติกาการประกวดในภายหลัง อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์นั้นได้เช่นกัน
6.10 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวต่อ 1 รอบการประกวด
6.11 อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไข และรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.12 ผู้ส่งผลงานทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตาม กติกาการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
6.13 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
6.14 ผู้ส่งผลงานต้องกรอกชื่อ-นามสกุลจริง และที่อยู่จริง ที่สามารถติดต่อได้ 

7. การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินภาพถ่าย และการประกาศผล
ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม ตัดสินจากความสวยงามของภาพ ความถูกต้องของเนื้อหา รวมถึงการบรรยายต้องมี
ความสอดคล้องกับภาพ และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน โดยคณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช.

ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย หัวข้อ "หมอกและควัน" ในวันที่ 1 เม.ย. 2561 เลื่อนเป็นวันที่ 2 เมษายน 2561
ที่เว็บไซต์ อพวช. www.nsm.or.th/contest ทั้งนี้ หากกำหนดการประกาศผลภาพถ่ายจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้จัดจะแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในโอกาสแรกต่อไป

8. รางวัลสำหรับการประกวด มีดังนี้

ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม 
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชยอับดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชยอับดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก

9. เงื่อนไขการรับรางวัล
หลังจากการประกาศผลรางวัลบนเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลรอรับรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมลล์ที่กรอกไว้ตอนส่งรูปภาพประกวด โดยเจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดไปให้ทางอีเมลล์ภายใน 3 วันทำการ และหลังจากที่เจ้าหน้าที่ส่งอีเมลล์แล้วให้ท่านส่งรายละเอียดกลับมาตามข้อมูลที่แจ้งในอีเมลล์ ภายใน 10 วันทำการ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
โทร. 02-577-9999 ต่อ 1475 หรือ 1473  หรือ Facebook : NSMthailand หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดเพิ่มเติม กติกาการประกวดหัวข้อ เรื่องบนฟ้า

โครงการประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์
หัวข้อการประกวด เรื่องบนฟ้า" 
ระยะเวลาร่วมส่งภาพ วันนี้ ถึง 20 ก.ย.61 (เวลา 23.59 น.)

หมดเขตภาพเข้าประกวด


ประเภทที่เปิด ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

1. ความเป็นมา

เมื่อความคิดของเราถึงจุดสะดุดลงการพักเล็กๆด้วยการเหม่อมองท้องฟ้ากลายเป็นเรื่องปกติของเรา หลายคน แต่นอกเหนือจากการเป็นที่พักสายตาและสมองแล้วยังมีความน่าสนใจอีกหลายเรื่องราวบนฟ้าผืน เดียวกันนี้

ท้องฟ้าเป็นพื้นที่ชั้นหนึ่งของชั้นบรรยากาศที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อันประกอบไปด้วยก๊าซและไอออนต่างๆ เมื่อวันที่ฟ้าโปร่ง สีฟ้าที่เราเห็นสามารถอธิบายได้ด้วยสมบัติการกระเจิงแสงของชั้นบรรยากาศที่กระเจิงแสงสีฟ้าได้ดีกว่าสีอื่น หรือเรียกว่า เรย์เลห์ สแคตเตอริง (Rayleigh scattering) และอีกปรากฏการณ์ที่ถูกอธิบายได้ด้วยสมบัติเดียวกัน คือ ท้องฟ้าสีแดงยามเย็น ด้วยมุมของแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านมาหาเราทำให้ต้องผ่านชั้นบรรยากาศที่หนาขึ้นแสงสีฟ้ากระเจิงออกไปมากกว่าสีอื่นทำให้เราเห็นแสงจากดวงอาทิตย์อ่อนลงพอให้เห็นได้ด้วยตาเปล่าที่ค่อนไปทางสีแดง นอกจากนี้เรายังสามารถพบปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนฟ้าได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำหลากสีที่เกิดจากความต่างกันของสมบัติการสะท้อนกับหยดน้ำที่ต่างกันของแสงสีต่างกัน ทำให้แสงขาวที่มีประกอบด้วยแสงหลายสีเผยตัวออกเป็นชั้นกลายเป็นรุ้งกินน้ำแสนสวย หรือจะเป็นกลุ่มดาวที่มนุษย์เรายึดเอามาซุกซ่อนเรื่องราวตำนานต่าง ๆ ไว้ตามแต่จินตนาการที่หาจุดสิ้นสุดมิได้จะบรรจุลงไปได้ ในศตวรรษที่ 17 รอบตัวเรานั้น จึงเต็มไปด้วยเรื่องราวปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายตามธรรมชาติ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความหมาย มีเหตุ และผล เกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างน่าทึ่ง ทั้งหมดนี้และอีกมากมายล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไป มีเหตุผลของการกำเนิดเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นมันคือความมหัศจรรย์ของเรื่องบนฟ้าที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่พร้อมให้เราเข้าไปเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ

อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านออกไปร่วมค้นหา สัมผัส ซึมซับและทำความเข้าใจกับเรื่องราวเกี่ยวกับท้องฟ้าพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายที่ท่านชื่นชอบแล้วค้นหาวิทยาศาสตร์จากสิ่งที่ท่านบันทึกภาพ ส่งมาประกวดกับเราในโครงการ วิทย์ติดเลนส์ ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม รอบที่ 3 ในหัวข้อ “เรื่องบนฟ้า” ความสวยงาม ความหมาย และการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ผ่านภาพถ่ายของท่านอาจโดนใจ คณะกรรมการและได้รางวัลจาก อพวช.

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.หัวข้อการประกวด
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดและภาพตัวอย่าง ของแต่ละหัวข้อได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest

4. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
ประเภทประชาชนทั่วไป

5. ประเภทและขนาดของภาพถ่าย และระยะเวลาการประกวด
5.1 ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโปรดส่งภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย ตามหัวข้อที่กำหนดเท่านั้น โดยไฟล์ภาพที่ส่งต้องมีความละเอียดไม่เกิน 5 MB และ ไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดขนาดต่ำกว่า 1920x1280 pixel ในรูปแบบนามสกุลไฟล์.JPEG และต้องมีคำบรรยายของแต่ละภาพไม่เกิน 150 คำ คำบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับภาพ และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ หรือแสดงถึงสาระความรู้ แรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์ ที่ทำเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในภาพ และมีความเป็นเหตุเป็นผล พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest ให้ครบถ้วน
5.2 ผู้ส่งภาพสามารถส่งได้เพียงรอบละไม่เกิน 5 ภาพ ต่อหนึ่งประเภทผลงาน และต้องสอดคล้องกับหัวข้อในแต่ละรอบ โดยแต่ละภาพส่งได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น
(1 ภาพ ส่งได้ 1 ประเภทเท่านั้น และส่งได้ไม่เกินท่านละ 5 ภาพต่อ 1 ประเภท)

หมายเหตุ
สำหรับประเภทภาพยอดเยี่ยม ผู้ส่งภาพต้องใส่ข้อมูลการถ่ายภาพได้แก่ ค่าความไวชัตเตอร์ (Shutter Speed) ค่ารูรับแสง(F Stop) ค่าความไวแสงของฟิล์ม (ISO)
พร้อมทั้งสถานที่ที่บันทึกภาพให้ชัดเจน และผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพประกวดในช่วงเวลาที่เปิดรับภาพในแต่ละรอบเท่านั้น (โปรดศึกษารายละเอียดและกำหนดการส่งภาพประกวดของแต่ละรอบการประกวดและหัวข้อการประกวดอย่างละเอียด) ห้ามส่งก่อนหรือหลังรอบการประกวด

*ภาพที่ส่งต้องไม่ได้ถ่ายภาพด้วยกล้องจากโทรศัพท์มือถือ ไม่จำกัดเทคนิคในการแต่งภาพ แต่ห้ามทำให้ภาพเสียความหมายอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ห้ามใช้การตัดต่อภาพ และต้องส่งข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) หรือเป็นภาพที่สามารถหาข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) ได้ หากมีการใช้การตกแต่งภาพขอให้ส่งภาพต้นฉบับ
และชื่อ application ที่ใช้มาทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. เงื่อนไข/ข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

6.1 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยแสดงต่อสาธารณะ และไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดเวทีสาธารณะหรือการประกวด
ภายในของชมรม สมาคม หรือองค์กรต่างๆ

6.2 ภาพที่ส่งต้องไม่ได้ถ่ายภาพด้วยกล้องจากโทรศัพท์มือถือ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง และต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถปรับแต่งภาพได้เฉพาะการปรับสี แสง น้ำหนักของภาพ การลบรอยฝุ่นเท่านั้น โดยการปรับแต่งดังกล่าวต้องไม่ทำให้เกิดความสูญเสียหรือทำให้ภาพเสียความหมายอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสิ่งที่จับภาพไว้ และห้ามมีการตัดต่อภาพ ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับและตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อ ๆ ไป หากมีปัญหาข้อสงสัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
6.3 ผู้ส่งผลงานต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่ทีมงานมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้ส่งผลงานแสดงภาพต้นฉบับที่แท้จริงได้
6.4 ผู้ส่งผลงานรับรองและยืนยันว่าตนเองเป็นเจ้าของภาพและเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ร่วมกิจกรรมการประกวด โดยไม่มีการนำรูปภาพหรือเนื้อหาข้อมูลในการบรรยายของผู้อื่นมาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ซึ่งถือเป็นการละเมิดทางทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น หากมีการร้องเรียนในทางแพ่ง ซึ่งมีค่าสินไหมทดแทนในฐานละเมิด หรือการร้องเรียนใด ๆ ที่ได้อ้างกรรมสิทธิ์ในภาพหรือเนื้อหาข้อมูลนั้นๆ รวมทั้งการละเมิดต่างๆ 
ผู้ส่งผลงานประกวดจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยทาง อพวช. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

6.5 ไฟล์ภาพรวมทั้งคำบรรยายที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ อพวช. แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ อพวช. มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาด ทั้งนี้ อพวช. จะแจ้งให้เจ้าของภาพทราบทุกครั้ง โดยจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ทั้งภาพ ทั้งนี้ภาพทุกภาพยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพอยู่เช่นเดิม
6.6 ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดต้องมีความเหมาะสม ต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ไม่ขัดกับศีลธรรม จรรยาบรรณ หรือละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น หากผลงานนั้นละเมิดสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบภาพถ่ายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิ์ผลงานที่พบว่ามีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข จากภาพหรือแหล่งภาพที่ขัดกับกติกาการประกวดนี้เพื่อใช้ร่วมกิจกรรมการประกวดครั้งนี้
6.7 ผู้ส่งผลงานต้องพำนักอยู่ในเมืองไทยเท่านั้น อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้พนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัคร ของ อพวช. 
ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนี้

6.8 ภาพที่ได้รับรางวัลต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ (และชื่อ application ที่ใช้ หากมีการร้องขอจากคณะกรรมการ) มาทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เพื่อยืนยันการรับรางวัล และภาพต้นฉบับนั้นควร ต้องมีข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) หรือเป็นภาพที่สามารถหาข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) ได้

6.9 อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด หรือการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนใดๆ หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรมการประกวด หรือการรับรางวัลใด ๆ รวมทั้งหากตรวจสอบพบการกระทำผิดกติกาการประกวดในภายหลัง อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์นั้นได้เช่นกัน
6.10 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวต่อ 1 รอบการประกวด
6.11 อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไข และรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.12 ผู้ส่งผลงานทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตาม กติกาการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
6.13 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
6.14 ผู้ส่งผลงานต้องกรอก คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุลจริง และที่อยู่จริง หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ 

7. การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินภาพถ่าย และการประกาศผล
ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม ตัดสินจากความสวยงามของภาพ ความถูกต้องของเนื้อหา รวมถึงการบรรยายต้องมี
ความสอดคล้องกับภาพ และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน โดยคณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช.

ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย หัวข้อ "เรื่องบนฟ้า" ในวันที่ 1 ต.ค. 2561 ขอเลื่อนการประกาศผล เป็นวันที่ 9 ต.ต.61 
ที่เว็บไซต์ อพวช. www.nsm.or.th/contest ทั้งนี้ หากกำหนดการประกาศผลภาพถ่ายจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้จัดจะแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในโอกาสแรกต่อไป

8. รางวัลสำหรับการประกวด มีดังนี้

ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม 
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชยอับดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชยอับดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก

9. เงื่อนไขการรับรางวัล
หลังจากการประกาศผลรางวัลบนเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลรอรับรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมลล์ที่กรอกไว้ตอนส่งรูปภาพประกวด โดยเจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดไปให้ทางอีเมลล์ภายใน 3 วันทำการ และหลังจากที่เจ้าหน้าที่ส่งอีเมลล์แล้วให้ท่านส่งรายละเอียดกลับมาตามข้อมูลที่แจ้งในอีเมลล์ ภายใน 10 วันทำการ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

*หมายเหตุ หากไม่ได้รับอีเมลล์ภายใน 3 วันทำการ ให้โทรแจ้งที่ 02 5779999 ต่อ 1475  

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
โทร. 02-577-9999 ต่อ 1475 หรือ 1473  หรือ Facebook : NSMthailand หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"

อพวช. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม
หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย

วิธีการใช้งาน

1. ต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถส่งรูปภาพและกดโหวตได้

2. หากต้องการโหวตรูปภาพ (ประเภทยอดนิยม) ให้เข้าไปที่เมนู>"โหวตภาพ" และกดที่รูปหัวใจ โดย 1 user สามารถโหวตได้วันละ 10 ครั้ง (1ชม.โหวตได้ 1 ครั้ง)

3.ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถ สมัครได้ 1 ครั้งเท่านั้น หากต้องการส่งรูปภาพเพิ่มเติมในกรณีที่ส่งครั้งแรกไม่ครบ 5 ภาพ ให้ทำการ Log in ใช้ User Password เดิมที่เคยสมัครไว้

 

ผู้ประสงค์ส่งภาพและร่วมให้คะแนนกรุณาสมัครสมาชิก

ติดต่อเรา

 โทร 02 577 9999 ต่อ 1475

 nsmphotocontest@nsm.or.th


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120