th th
en

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID 19 และความปลอดภัยของทุกท่าน
อพวช. จึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการจัดกิจกรรมนี้
และขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้