th th
en

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เยาวชน

 


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม เยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ได้แสดงออก และได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งถือเป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการปลูกฝังเจตคติและแนวความคิดที่มีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนไทย เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนา ความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้การดำเนินการจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2560

โอกาส สำหรับผู้มีความสามารถมาถึงแล้ว ขอเชิญสถานศึกษาส่งตัวแทนเยาวชนเพื่อสมัครเข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนของภาคกลาง ที่จะได้รับโอกาสเข้าร่วม
การแข่งขันระดับประเทศต่อไป การแข่งขันมีทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ คลิก
2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ คลิก  
3. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ คลิก  
4. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย คลิก
5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ คลิก
6. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ คลิก

สถานที่แข่งขัน คลิก

ทุกกิจกรรมจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่ http://www.scisoc.or.th/sciweekIMG8078
IMG7955
IMG7635
DSC0708
DSC0377
DSC0068
20170719111842

กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร