th th
en

หลักสูตร Engineering is Elementary หรือ EiE

logo eie

หลักสูตร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Program
หลักสูตร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Programความร่วมมือจาก MUSEUM OF SCIENCE, BOSTON, USA
และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

====================================================================

หลักสูตร Engineering is Elementary หรือ EiE หลักสูตร Engineering is Elementary หรือ EiE 

อพวช. เห็นความสำคัญของ STEM Education และทักษะพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 จึงได้นำหลักสูตรกิจกรรม Engineer is Elementary (EIE) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Museum of Science, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา จนเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในการเสริมทักษะการเรียนรู้นอก  กิจกรรมจะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกับคำศัพท์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และให้ความสำคัญกับทักษะการแก้ปัญหาและค้นหาคำตอบ ด้วยกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Process,EDP) ซึ่งเป็นการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาสร้างเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างสิ่งของตามความต้องการอย่างเป็นขั้นตอน โดยในระหว่างการทำกิจกรรม ทุกคนจะได้ร่วมหารือ แสดงความคิดเห็น ร่วมกันนึกถึงสิ่งที่เป็นไปได้ สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงความคิดเหล่านั้น รวมทั้งจะได้ร่วมกันแสดงผลงานที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นมา

ทำไมต้องวิศวกรรมเพื่อเยาวชน?

1. ประโยชน์ที่ได้รับจากวิศวกรรมสำหรับเยาวชน
หากคุณสังเกตุเวลาเด็กๆ เล่น คุณจะพบว่าพวกเขามีความสนใจในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งศึกษารายละเอียดองค์ประกอบแต่ละชิ้นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของมัน ดังนั้น เด็กๆ จึงได้ชื่อว่าเป็นวิศวกรมาตั้งแต่เกิด นักวิจัยเสนอว่าถ้าเด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะทางวิศวกรรมะชวยส่งเสริมการเรียนรู้ของพวกเขาได้เป็นอย่างดี
2. ความเสมอภาคในห้องเรียน
ความเสมอภาคที่สำคัญคือ ไม่มีคำตอบเดียวที่ “ถูกต้อง” ในวิศวกรรม เพราะปัญหาหนึ่งมีทางแก้ไขได้หลายวิธี จากการศึกษาพบว่ากระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมช่วยกำจัดความรู้สึกล้มเหลว และแทนที่ด้วยความคิดที่ว่าความล้มเหลวคือบทเรียนที่สำคัญต่อกระบวนการแก้ปัญหาและเป็นวิธีเรียนรู้ที่ดี 
3.เสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิศวกรรมนี้ได้นำความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น การเข้าร่วมกิจกรรม นี้จะช่วยให้เด็กๆ มองเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขา
4. ทักษะศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่เน้นการลงมือทำ (Hands-on) ? พวกเขาจะช่วยกันค้นหาคำตอบ ร่วมกันคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ รวมทั้งสื่อสารระหว่างกันและกัน   โดยนำรูปแบบโครงงานมาใช้ในการศึกษา
5. ความสำเร็จทางอาชีพการงาน
  • กิจกรรมเชิงวิศวกรรมเน้นให้เด็กทำงานเป็นกลุ่ม พวกเขาต้องทำงานร่วมกัน สื่อสารกันระหว่างการ ในศตวรรษที่ 21 ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญมากต่อความสำเร็จในทุกสาขาอาชีพ 
  • งานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีวิศวกรรมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนรู้  เด็กมีความตระหนักเพิ่มขึ้นต่อความหลากหลายทางอาชีพวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  และมองเห็นว่าอาชีพเหล่านี้เป็นทางเลือกที่เขาสามารถเลือกได้
6. การมีส่วนร่วมของประชาชน
สุดท้ายนี้....เมื่อพิจารณาถึงนโยบายเร่งด่วนในด้านต่างๆ ได้แก่ พลังงาน การดูแลสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม การมีความรู้ความเข้าใจในวิศวกรรมและเทคโนโลยีเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับประชาชนในการสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21

 

หลักสูตรที่เปิดให้บริการ

หลักสูตร เรื่องของเวลา วิศวกรรมสร้างเครื่องจับเวลา

pic eie It About Time

Engineering Everywhere (EE)

สาขา        : วิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตร      : เรื่องของเวลา: วิศวกรรมสร้างเครื่องจับเวลา
ระดับชั้น      : มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 
กระบวนการ  : การออกแบบทางวิศวกรรม 8 ขั้นตอน  (Engineering Design Process: An Eight- Step Process)

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรหลักสูตรเรื่องของเวลา: วิศวกรรมสร้างเครื่องจับเวลา
กิจกรรมเตรียมความพร้อม 1:
วิศวกรรมคืออะไรรู้จักกับวิศวกรรม ลงมือทำกิจกรรมตามแบบทีมวิศวกรเพื่อสร้างหอคอยนาฬิกาจำลอง
กิจกรรมเตรียมความพร้อม 2: เทคโนโลยีตามกาลเวลา
รู้จักกับความหมายของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา
กิจกรรมที่ 1: ตอนนี้กี่โมงแล้ว
คิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาด้วยตนเอง
กิจกรรมที่ 2: เราทุกคนล้มลง
ประดิษฐ์การจับเวลาด้วยการตรวจสอบจังหวะการล้มลงของโดมิโน
กิจกรรมที่ 3: สร้างนาฬิกาทราย
สำรวจความแตกต่างของนาฬิกาทรายแต่ละแบบ และสร้างนาฬิกาทรายด้วยตนเอง
กิจกรรมที่ 4: สร้างนาฬิกาน้ำจับเวลา
ประดิษฐ์นาฬิกาน้ำจับเวลาที่สามารถจับเวลาด้วยตัวเอง
กิจกรรมที่ 5: ปรับปรุงนาฬิกาน้ำจับเวลา
แก้ไข/ทดสอบนาฬิกาน้ำจับเวลา เพิ่มระบบของหน้าจอสำหรับแสดงผลหรือการส่งสัญญาณไปยังเครื่องจับเวลา
กิจกรรมที่ 6: งานแสดงผลงานวิศวกรรม
นำเสนอผลงานการออกแบบสิ่งประดิษฐ์นาฬิกาน้ำจับเวลาที่ทำขึ้นด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม
 Picture1

หลักสูตร: สูงท้าสั่น: วิศวกรรมสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหว

pic eie Shake Things Up

 

Engineering Adventure (EA)

สาขา           : วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
หลักสูตร      : สูงท้าสั่น : วิศวกรรมสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหว
ระดับชั้น      : ประถมศึกษา 4 - 6
กระบวนการ  : การออกแบบทางวิศวกรรม 5 ขั้นตอน

 

 

 

หลักสูตรหลักสูตรเรื่องของเวลา: วิศวกรรมสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหว
กิจกรรมเตรียมความพร้อม 1: วิศวกรรมคืออะไร
เรียนรู้การสร้างหอคอยและรู้จักกับกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม สําหรับเป็นเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหา
กิจกรรมเตรียมความพร้อม 2: เทคโนโลยีคืออะไร
ส ารวจแนวคิดใน การออกแบบ และปรับปรุง เทคโนโลยีในฐานะวิศวกร
กิจกรรมที่ 1: การสั่นสะเทือน
การหาวิธีป้องกันอาคารไม่ให้เกิดความเสียหายขณะเกิดแผ่นดินไหว
กิจกรรมที่ 2: โครงสร้างอาคาร
ค้นคว้าว่าแผ่นดินไหวท าให้เกิดความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนที่สูงและ รูปทรงต่างกันอย่างไร
กิจกรรมที่ 3: หยุดการเลื่อนไถลจากพื้นท่ี
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในการหาวิธีไม่ให้สิ่งประดิษฐ์ (อาคาร) หลุดจากโต๊ะ เมื่อเกิดการสั่นสะเทือน
กิจกรรมที่ 4: รักษารูปทรงอาคาร
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในการหาวิธีไม่ให้อาคารเปลี่ยนแปลงรูปทรง เมื่อเกิดการ สั่นสะเทือน
กิจกรรมที่ 5: สร้างอาคารต้านทานแผ่นดินไหว
วางแผน สร้าง และ ทดสอบ อาคารโดยการเขย่าโต๊ะ
กิจกรรมที่ 6: ปรับปรุงอาคารให้ทนทาน
ปรับปรุง การออกแบบเบื้องต้น ทดสอบ และหาข้อสรุป

กิจกรรมที่ 7: การแสดงผลงานทางวิศวกรรม
นำเสนอการออกแบบเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

 

 EA

 

หลักสูตร สุดขอบฟ้า  วิศวกรรมแห่งเทคโนโลยีการบิน

pic eie The Sky s the Limit

Engineering Adventure (EA)

สาขา        : วิศวกรรมการบิน (Aeronautical Engineering)
หลักสูตร      : สุดขอบฟ้า : วิศวกรรมแห่งเทคโนโลยีการบิน 
ระดับชั้น      : ประถมศึกษา 4 - 6
กระบวนการ  : การออกแบบทางวิศวกรรม 5 ขั้นตอน (Engineering Design Process: A Five- Step Process)หลักสูตร วิศวกรรมแห่งเทคโนโลยีการบิน
กิจกรรมเตรียมความพร้อม 1: วิศวกรรมคืออะไร
เรียนรู้การสร้างหอคอยและรู้จักกับกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
สำหรับเป็นเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหา
กิจกรรมเตรียมความพร้อม 2: เทคโนโลยีคืออะไร
วิเคราะห์แนวคิดใน การออกแบบ และ ปรับปรุง เทคโนโลยี ในฐานะวิศวกร
การผจญภัยที่ 1: ความท้าทายเกี่ยวกับการบิน
เรียนรู้งานด้านวิศวกรรมการบินของ NASA การถ่ายภาพทางอากาศ และศึกษา
การเคลื่อนที่ของวัสดุแต่ละชนิดเมื่อวางในท่อลมแนวตั้ง
การผจญภัยที่ 2: คอปเตอร์กระดาษ
สังเกตการลดระดับของคอปเตอร์กระดาษ และออกแบบคอปเตอร์ที่ร่อนลงสู่พื้นช้าที่สุด
การผจญภัยที่ 3: สูงขึ้นและลอยไป
สร้างจานบินที่สามารถหมุนและลอยอยู่ในอากาศได้
การผจญภัยที่ 4: สร้างสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีการบิน
การใช้ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมการบินเพื่อออกแบบแบบจำลองของสิ่งประดิษฐ์ทางการบินตามเกณฑ์และข้อจำกัด
การผจญภัยที่ 5: ปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีการบิน
ปรับปรุง แบบจำลองของสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีการบินให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดและข้อจำกัดต่างๆ
การผจญภัยที่ 6: การแสดงผลงานทางวิศวกรรม
การนำเสนอแบบจำลองสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีการบินและแสดงตัวอย่างของ
ภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จากการปฏิบัติภารกิจการบินของ NASA

 

 EA

หลักสูตร ดวงอาทิตย์มาแล้ว: วิศวกรรมสร้างบ้าน : ติดฉนวนกันความร้อน

pic eie Here Comes the SunEngineering Everywhere (EE)
สาขา        : วิศวกรรมสีเขียว (Green Engineering)
หลักสูตร      : ดวงอาทิตย์มาแล้ว: วิศวกรรมสร้างบ้าน : ติดฉนวนกันความร้อน
ระดับชั้น      : มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
กระบวนการ  : การออกแบบทางวิศวกรรม 8 ขั้นตอน  (Engineering Design Process: An Eight- Step Process)

 

 

หลักสูตร ดวงอาทิตย์มาแล้ว: วิศวกรรมสร้างบ้านติดฉนวนกันความร้อน
กิจกรรมเตรียมความพร้อม 1: วิศวกรรมคืออะไร
รู้จักกับวิศวกรรม ลงมือทำกิจกรรมตามแบบทีมวิศวกร เพื่อสร้างตู้ขนย้ายโมเดลแมมมอธแช่แข็ง
กิจกรรมเตรียมความพร้อม 2: เทคโนโลยีคืออะไร
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีผ่านเกมส์จับคู่และ จินตนาการ นึกถึงวิธีในปรับปรุงเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 1: บ้านติดฉนวนกันความร้อน
สร้างแบบบ้านคอนเทนเนอร์ที่จะนำไปติดตั้งฉนวนกันความร้อน
กิจกรรมที่ 2: สำรวจวัสดุสำหรับทำฉนวนกันความร้อน
ทดสอบ วัสดุสำหรับใช้ทำฉนวนกันความร้อนประเภทต่างๆ
กิจกรรมที่ 3: เราจะอาศัยอยู่ได้หรือไม่
จินตนาการ แบบพื้นห้องสำหรับบ้านคอนเทนเนอร์
กิจกรรมที่ 4: การสร้างบ้านติดฉนวนกันความร้อน
ติดตั้งฉนวนกันความร้อนกับบ้านคอนเทนเนอร์
กิจกรรมที่ 5: ปรับปรุงบ้านติดฉนวนกันความร้อน
ปรับปรุง แบบบ้านที่ติดฉนวนกันความร้อน
กิจกรรมที่ 6: การแสดงผลงานทางวิศวกรรม
นำเสนอผลงานการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม

 

Picture1

 Poster EiE Final

 

pdf

ใบสมัคร EiE_2019

Size: 110.28 KB
Hits : 364
Date added: 1970-01-01