th th
en

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ ภายใต้พื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้เยาวชนเกิดความเข้มแข็งทางความคิดและจิตใจ สู่การเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

นักธรรมชาติตัวน้อย ตามรอยนักวิจัย

 

เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน นักธรรมชาติตัวน้อย .. ตามรอยนักวิจัย 
ขอเชิญเยาวชน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 (หรือ 10 – 12 ปี) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เดือน ตุลาคมนี้ ค่ายนี้น้องๆจะได้สัมผัสกับชีวิตนักธรรมชาติ ที่ออกภาคสนาม ทำงานวิจัยในธรรมชาติ สนุกสนานกับการตะลุยธรรมชาติ ดูนก จับปลา และจับแมลง 

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1- 30 กันยายน 2560 รับจำนวน 70 คน

วิชาเรียน: ชีววิทยา
ประเภทบุคคล: ครอบครัว, บุคคลทั่วไป, ครู/อาจารย์, นักศึกษา, มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย, ประถมศึกษาตอนต้น, อนุบาล
ภาษา: ภาษาไทย
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร