th th
en

โซน 4 การคำนวณ

 

โซน 4 การคำนวณ
เรียนรู้ “ระบบการคำนวณ” ที่ทำให้คณิตศาสตร์เปรียบเสมือนสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้มนุษย์คาดการณ์เหตุในอนาคตได้ใกล้เคียงความจริงมาก เช่น เหตุภัยพิบัติต่างๆ การเคลื่อนที่ของวัตถุในอวกาศ ศาสตร์นี้ยังเป็นหัวใจสำคัญของ “ความเป็นอัจฉริยะ” ในประดิษฐกรรมเปลี่ยนโลกที่ชื่อว่า “คอมพิวเตอร์ “ อีกด้วย
Highlight
- ชมต้นแบบเครื่องคำนวณยุคแรก สู่ความปราดเปรื่องของ “คอมพิวเตอร์” แล้วฟันเฟืองทำงานอย่างไรจึงช่วยมนุษย์คำนวณตัวเลขมากมายได้

- รู้จักกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ทำงานด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ ที่เรียกว่า “ลอจิกเกต” ซึ่งเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสมองภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย 

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร