th th
en

โซน 1 ประตูสู่วิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

โซน 1 ประตูสู่วิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก้าวเข้าสู่เรื่องราวแห่งวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยผลักดันให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนับแต่อดีต ปัจจุบันและจะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคต

Highlight 
- นักเล่าเรื่องแห่งนวัตกรรมถ่ายทอดเรื่องราวของการสื่อสารต่าง ๆ ผ่านใบหน้า ด้วยเทคนิคแสง สี เสียง อันทันสมัย

 

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร