th th
en

“น้ำดี” ไม่มีหมดบริหารน้ำด้วยฝาย-คลองหินขุด 5 ชั่วโครต

ชุมชนบ้านเมืองกลาง อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ จึงได้ร่วมกันแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำด้วยการทำฝาย ขุดคลองและใช้ระบบแบ่งน้ำที่เรียกว่า "ระบบแต" และ "ระบบต๋าง" ในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจาก สสนก. นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร