ประกาศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เลขที่ 37/2555 เรื่องประกวดราคาจ้างจัดสร้างนิทรรศการระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์ 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

31 กรกฎาคม 2555