ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ ๑

28 กรกฎาคม 2555

ชื่อเรื่อง ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ ๑

 

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น                              -----      บาท 
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ (ราคากลาง)                   ๖๙๙,๙๖๙,๑๐๐  บาท (หกร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ลำดับ           TOR                         วันที่ประกาศ                   วันสิ้นสุดการประกาศ                  ผู้บันทึก
             ร่างฯ ฉบับที่ ๑                ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๕                      ๖ ส.ค. ๒๕๕๕   
       
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย โดยส่งมาตามที่อยู่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
อีเมล์แอดเดรส                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
โทรสาร                            ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ (กองการพัสดุ)  
โทรศัพท์                          ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙   ต่อ ๑๘๕๘  ๑๘๕๙ ๑๘๔๐  (กองการพัสดุ)
ที่อยู่ของหน่วยงาน          เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี