ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร อพวช. (NSM JOURNAL) พร้อมเอกสารสิทธิประโยชน์และซองพลาสติกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

19 กันยายน 2555

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร อพวช. (NSM JOURNAL)

พร้อมเอกสารสิทธิประโยชน์และซองพลาสติกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วงเงินงบประมาณเบื้องต้น       5,000,000 บาท 

ลำดับ                   TOR                               วันที่ประกาศ                       วันสิ้นสุดการประกาศ             
                  ร่างฉบับที่ 1                  19 กันยายน 2555                24 กันยายน 2555        
อีเมล์แอดเดรส                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
โทรสาร                            02-577-9986 (กองการพัสดุ)  
โทรศัพท์                          02-577-9999   ต่อ 1859  1858 1840  (กองการพัสดุ)
ที่อยู่ของหน่วยงาน          เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี