ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการระบบเครื่องลูกข่ายเสมือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๑)

01 ธันวาคม 2559