ร่างขอบเขตงาน (terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง IT Theater 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๑)

01 ธันวาคม 2559