ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร อพวช. (NSM JOURNAL) รวม ๙ ฉบับ พร้อมเอกสารสิทธิประโยชน์ และซองพลาสติก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๑)

06 ธันวาคม 2559

ชื่อโครงการ :  ประกวดราคาจ้าง  ออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร อพวช. (NSM JOURNAL) รวม ๙ ฉบับ พร้อมเอกสารสิทธิประโยชน์ และซองพลาสติก               ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๓,๒๐๐,๐๐๐ (สามล้านสองแสน) บาท

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง : ๓,๑๘๖,๔๖๐ (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบ) บาท  

วันที่ประกาศร่าง TOR : ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

     สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐ (นำส่ง ณ งานสารบรรณ กองกลาง สำนักบริหาร ส่วนสำนักงาน ชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.)

     โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๕๙ และ ๑๘๕๘

     โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

     เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และwww.gprocurement.go.th

     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย