ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างรับประกันระบบบริหารจัดการเครือข่ายและฐานข้อมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๑)

08 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อโครงการ :  ประกวดราคาจ้าง รับประกันระบบบริหารจัดการเครือข่ายและฐานข้อมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๒,๔๑๒,๐๐๐ (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพัน) บาท

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :  ๒,๔๑๒,๐๐๐ (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพัน) บาท 

วันที่ประกาศร่าง TOR : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

     สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐ (นำส่ง ณ งานสารบรรณ กองกลาง สำนักบริหาร ส่วนสำนักงาน ชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.)

     โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๕๙ และ ๑๘๕๘

     โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

     เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และwww.gprocurement.go.th

     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย