ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างขนย้ายชิ้นงานนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๐ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๑)

25 เมษายน 2560

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างขนย้ายชิ้นงานนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๐ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๑) รายละเอียดดังนี้

- วันอนุมัติและลงประกาศฯ (ร่าง ๑) วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

- กำหนดสิ้นสุดการประกาศฯ (ร่าง ๑) วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

- อีเมล์แอดเดรสของ อพ. (สำหรับการส่งวิจารณ์) : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (www.nsm.or.th)

- ชื่อและที่อยู่ของหน่วยงาน: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

- โทร ๐-๒๕๗๗-๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๐ ๑๘๕๙ ๑๘๕๘ (กองการพัสดุ)

- โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๙๙๘๖ (กองการพัสดุ