ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตของที่ระลึกคาราวานวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (ร่างฉบับที่ ๑)

28 เมษายน 2560

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตของที่ระลึกคาราวานวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๑)

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ สรุปรายละเอียดดังนี้

-          วันอนุมัติและลงประกาศฯ (ร่าง ๑) วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

-          กำหนดสิ้นสุดการประกาศฯ (ร่าง ๑) วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

-          เว็บไซต์ อพวช. : www.nsm.or.th

-          อีเมล์แอดเดรสของ อพ. (สำหรับการส่งวิจารณ์/เสนอแนะ) :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-          โทร ๐-๒๕๗๗-๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๐ ๑๘๕๙ ๑๘๕๘ (กองการพัสดุ)

-          โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๙๙๘๖ (กองการพัสดุ) ๐-๒๕๗๗-๙๙๐๐ (ส่วนกลาง)

ชื่อและที่อยู่ของหน่วยงาน: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐