ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒)

30 พฤษภาคม 2560

ชื่อโครงการ  ประกวดราคาจ้าง ดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน)

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง : ๒๓,๗๗๘,๐๐๐ บาท  (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

วันที่ประกาศร่าง TOR : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

     สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐ (นำส่ง ณ งานสารบรรณ กองกลาง สำนักบริหาร ส่วนสำนักงาน ชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.)

 

     โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๕๘  ๑๘๕๙ ๑๘๔๐

     โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

     เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และwww.gprocurement.go.th

     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย