ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารจัดการงานระบบประกอบอาคารโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๑)

02 สิงหาคม 2560

ชื่อโครงการ :  ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารจัดการงานระบบประกอบอาคารโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๖,๖๐๐,๐๐๐ (หกล้านหกแสน) บาท

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :  ๖,๖๐๐,๐๐๐ (หกล้านหกแสน) บาท

วันที่ประกาศร่าง TOR : ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐ (นำส่ง ณ งานสารบรรณ กองกลาง สำนักบริหารส่วนสำนักงาน ชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.)

     โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๕๙ และ ๑๘๕๘

     โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

     เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และwww.gprocurement.go.th

     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย