ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงส่วนขยายสำนักงานและห้องประชุมอบรม ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑

22 ธันวาคม 2560

ชื่อโครงการ :  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงส่วนขยายสำนักงานและห้องประชุมอบรม ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๖,๙๕๔,๐๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันที่ประกาศร่าง : ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็น

     สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐  

     โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๕๙ และ ๑๘๕๘

     โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

     เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และwww.gprocurement.go.th

     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.