ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงผนังอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 มีนาคม 2561

ชื่อโครงการ :  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงผนังอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒๙,๒๔๕,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วันที่ประกาศร่าง : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็น

สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐  

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๕๙ และ ๑๘๕๘

โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

 เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และwww.gprocurement.go.th

 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (สำหรับเสนอแนะ วิจารณ์)