ประกาศร่างขอบเขตงาน และร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ switch ในระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้งฯ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑

07 มิถุนายน 2561

ชื่อโครงการ  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Switch ในระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ, อาคารปฏิบัติการ Taxidermy, อาคารเก็บ สร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

วันที่ประกาศร่าง TOR : ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

     สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐  

     โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๐ และ ๑๘๗๘

     โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

     เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และwww.gprocurement.go.th

     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย