ร่างขอบเขตงาน และเอกสารประกวดราคาจ้าง ต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 กรกฎาคม 2561

ชื่อโครงการ  ประกวดราคาจ้าง ต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๔,๗๔๕,๔๕๐ บาท 

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๔,๗๔๕,๔๕๐ บาท 

วันที่ประกาศร่าง TOR ครั้ง ที่ ๑ : ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

     สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐  

     โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗

     โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

     เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และwww.gprocurement.go.th

     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย