ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโดมดูดาวเคลื่อนที่ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑

16 กรกฎาคม 2561

ชื่อโครงการ :  ประกวดราคาซื้อโดมดูดาวเคลื่อนที่ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

วันที่ประกาศร่าง TOR : ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

     สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐  

     โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๕๙ และ ๑๘๕๘

     โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

     เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และwww.gprocurement.go.th

     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย