ประกาศร่างขอบเขตงาน (Term of Reference) ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (จัดทำนิทรรศการและตกแต่งพื้นที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ)

04 กันยายน 2561

ชื่อโครงการ :  ประกวดราคาจ้างโครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (จัดทำนิทรรศการและตกแต่งพื้นที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๔๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบหกล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๔๖,๒๔๒,๐๐๐ บาท (สี่สิบหกล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันที่ประกาศร่าง TOR : ๔ กันยายน ๒๕๖๑

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๗ กันยายน ๒๕๖๑

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

     สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐  

     โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๕๘ และ ๑๘๗๘

     โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

     เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และwww.gprocurement.go.th

     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย