ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (จัดทำนิทรรศการและตกแต่งพื้นที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ ๔๓/๒๕๖๑

10 กันยายน 2561

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.

           ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายต้องนำข้อเสนอทางด้านเทคนิค มายื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น.  ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ส่วนสำนักงาน ชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมานำเสนอข้อเสนอทางด้านเทคนิคต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑ ส่วนสำนักงาน ชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

       ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๕๘, ๑๘๗๘ ในวันและเวลาราชการ

            ผู้ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง อพวช.  ผ่านทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  โดย อพวช. จะชี้แจงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือwww.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑