ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๔๔ / ๒๕๖๑

12 กันยายน 2561

           องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานตั้งอยู่ที่ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “อพวช.” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีกำหนดดังนี้

           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่       เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

           ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๗๗๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๘ และ ๑๘๕๘  ในวันและเวลาราชการ