ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษา และทำความสะอาดชิ้นงานแสดงแผ่นดินไหวด้วยระบบน้ำ

18 กันยายน 2561

อพวช. มีความประสงค์จะจ้างดูแลรักษา และทำความสะอาดชิ้นงานแสดงแผ่นดินไหวด้วยระบบน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.

       2.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

          3.ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๘ ในวันและเวลาราชการ