ประกาศประกวดราคาจ้างขนย้ายชิ้นงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๒ ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 ตุลาคม 2561

-       ประกาศ อพวช. เลขที่ ๑ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

ประกวดราคาจ้างขนย้ายชิ้นงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๒ ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

-       ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

-    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.