ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารจัดการงานระบบประกอบอาคารโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม ด้วยวิธํีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 พฤศจิกายน 2561