ประกวดราคาซื้อตู้เก้บตัวอย่างนกแบบที่ ๑ จำนวน ๔๐ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๓/๒๕๖๒

03 ธันวาคม 2561

อพวช. มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตู้เก็บตัวอย่างนกแบบที่ ๑ จำนวน ๔๐ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีกำหนดดังนี้

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

           ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๗๗๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๘ และ ๑๘๕๘  ในวันและเวลาราชการ