ประกวดราคาจ้างจัดทำวิดีทัศน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถ จำนวน ๗ เรื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๔/๒๕๖๒

04 ธันวาคม 2561

อพวช. มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดทำวิดีทัศน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จำนวน ๗ เรื่อง    โดยมีกำหนดดำเนินการดังนี้ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.

                        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                         ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๘ ในวันและเวลาราชการ