ประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้า ๑๕ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ธันวาคม 2561

๑.      ประกาศ อพวช. เลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้า ๑๕ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.    กำหนดขอรับเอกสาร ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓.     กำหนดวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ราคากลางประกอบการพิจารณาจัดซื้อในครั้งนี้ วงเงิน ๑,๔๔๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)