ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์วารสาร อพวช. (NSM JOURNAL) รวม ๙ ฉบับ พร้อมเอกสารสิทธิประโยชน์ และซองพลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ธันวาคม 2561