ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสติกเกอร์ภายนอกรถบัสและรถพ่วงคาราวานวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มกราคม 2562

๑.      ประกาศ อพวช. เลขที่ ๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสติกเกอร์ภายนอกรถบัสและรถพ่วงคาราวานวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.    กำหนดขอรับเอกสาร ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

๓.     กำหนดวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ราคากลางประกอบการพิจารณาจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)