ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงสายส่งแรงสูงและเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 2000 KVA. ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ อพวช. เลขที่ ๑๒/๒๕๖๒)

22 มกราคม 2562

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสายส่งแรงสูงและเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๒๐๐๐ KVA ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                         ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.

                        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                         ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๘ ในวันและเวลาราชการ