ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๑๔/๒๕๖๒

06 กุมภาพันธ์ 2562

๑.      ประกาศ อพวช. เลขที่ ๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.    กำหนดขอรับเอกสาร ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๓.     กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๔.     กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๕.     กำหนดวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ราคากลางประกอบการพิจารณาจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงิน ๑๑,๔๐๗,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน)