ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการ FAB LAB and IT Activities ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 กุมภาพันธ์ 2562

๑.      ประกาศ อพวช. เลขที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการ FAB LAB and IT Activities ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.    กำหนดขอรับเอกสาร ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๓.     กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๔.     กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๕.     กำหนดวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ราคากลางประกอบการพิจารณาจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงิน ๙,๕๐๑,๕๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)