ประกาศร่างขอบเขตงาน (Term of Reference) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างนิทรรศการพลังงาน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑

13 กุมภาพันธ์ 2562

“อพวช.” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างนิทรรศการพลังงาน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๓,๔๖๔,๐๐๑.๕๓ บาท (สิบสามล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งบาทห้าสิบสามสตางค์)

วันที่ประกาศร่าง TOR : ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

     สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐  

     โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๘, ๑๘๔๐ และ ๑๘๔๘

     โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

     เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และ www.gprocurement.go.th

     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

    สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย