ประกาศประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้า ๑๕ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 กุมภาพันธ์ 2562

๑.      ประกาศ อพวช. เลขที่ ๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้า ๑๕ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.    กำหนดขอรับเอกสาร ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๓.     กำหนดวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ราคากลางประกอบการพิจารณาจัดซื้อในครั้งนี้ วงเงิน ๑,๔๔๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)