ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ๑ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๒๒/๒๕๖๒

14 กุมภาพันธ์ 2562

              “อพวช.” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ๑ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนด ดังนี้

         ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๗๗๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๘ และ ๑๘๕๙  ในวันและเวลาราชการ